မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Friday, November 16, 2007

ရမ်ာင္ပကၜဒေယွ္ဒြက္

အဲဒေယွ္ဏာ
ရမ်ာင္သဘာ၀
မအကၡရ္ဂ႐ုဏာ
ဒြက္သာသာ မြဲပုိဒ္ရ .......။

လတူသက၀္အရံင္ဍာဲ
ႏံြဿဒႝာဲအရံင္ဍဳီဂွ္
ၿပဟ္ဒတုံေစွ္ကႜဳင္
`သႝံင္မြဲေဍာင္´ ....။

အဲဂွ္
မဒွ္သဘာ၀မြဲ
ဿလတုိပ္ေပင္ဂႜဳ
သာ္အရံင္ဗု႓တ္
အတုိင္၀တ္ေလာက
တန္ပဋိသႏၶိရ .....။

အခိင္ဂမၱၜကညင္
ၿဂင္အက္တအ္ကွ္အး
႓ံင္သႜးတိတ္ကႜဳင္တုဲ
ဿဂႜံႀသဳိဟ္ကညင္
ဗုီၿပင္ေဇႝာ္ေဂါ၀္ေဖာင္ေဖာင္
လတူေဍာင္လတုိပ္
အုပ္ဓလုီလ၀္ဂွ္ တိက္လဟိင္ကႜဳင္ရ.....။

အခိင္ကသုိဏ္တၞိမံက္
ပံက္မတ္ေသၝ၀္မႜာ္
ကြာ္မြဲစြံကုဪက်ာၿပှၿပှ
စၞှမံင္လ်းဂမၱၜတၝဲ
အဲမြဲ ဒေယွ္မံင္ေကႜဲေကႜဲရ ......။

စုိပ္အခိင္သဥၨ်ာသ၀္တၝဲ
ဒက္မိတ္ရဲကုဪဂေစံ
လႝီ ေကုာံ ပှတိပြဳိင္မြဲတၝဲ
အဲဆက္ဂလာန္ေအာန္စုိတ္ရ.......။

ဂႜးတိဂြံေက်၀္ေဂါ၀္ၿမဟ္
အဲဒတုံၿပဟ္ေဖ်ံကုဪ
ပြှပြဴဂြံေမာ၀္ေဇာ၀္
ေဇၞာ၀္က်ာတအ္ လပို္က္လြိင္ဏာအဲ ....။

အခိင္အဲတိက္ဗတံ
အာ႐ုီမတ္တအ္ညိင္၀တ္
မတ္ဗတံဂိတုသႝံင္
မင္ေက်ာ၀္ဒၞံင္အဲ
ငၝဳဟ္ကတုဪ တၝဲတၞး
လၝာ္ရံင္ဂႜးအကးဂွ္
သၞိင္တၝဲ ဒွ္မံင္ `မတ္တၝဲ´ ရ .....။

ဍာ္လတုိပ္ဗုဗု႓တ္
အဲ၀တ္သုင္ေကတ္တုဲ
ရမ်ာင္ဂေစံပန္ဒုိဟ္ ဒစာံကႜင္
အဲဓိုင္ကေတာ၀္တုဲ ကလင္
တႝံေခ်ာဲတအ္ပႜန္
နကုဪကာရန္ညှညှ
ခ်ှဓ႐ုိက္ဒရာင္မံင္ဂွ္
တုပ္သၞဟ္သကအ္ေလၝာ၀္တုဲ အဲေလွ္ရ .....။`

အဲဂွ္
ဒွ္ပရင္တဲၿဇဟာန္
ဒ္ွဇၞန္ဌာန္ပေယ်၀္ သဘင္ကႝာ
သာယာဿပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ
တၞာဲပရင္ ကုညးအိုတ္လမ်ဳီ
အာ႐ုီစုိတ္အဲေသႜာင္ဂပ၀္
ေလၞင္ဓ၀္ပှတိမြဲခဏဂွ္
ဒွ္သြက္သတိ မြဲဘ၀ရ.......။

ဆႏၵအဲ
မိက္ဂြံညာတ္လ်းတၝဲတုဲ
အဲလၝာ္ရံင္ဌာန္သႜဳင္သႜဳင္ရ...။

1 comment:

Linasolopoesie said...

CIAO!!!
UN CARO SALUTO DALL'ITALIA

LINA