မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Sunday, November 25, 2007

တၝဲဒတုံ႓ှ ဿမၝဳိလ္နဴဂယး

အဲကုဪေဍံတႝဟ္ျခာ
ပမာညံင္ `ဂ´ ကုဪ `ပ´
ေတႝာ၀္၀ံသဟြံေသင္
အယာံမတ္ သၝိေရင္ေကၞင္ဆက္ရ...။

``အဒါတ္ဗက္ဗ်
ေကာန္ဗက္မိမ´´
ဂလာန္မန္တမႜာ
ေတာ္စကာေလပ္မၢး ဒ္ွငၝဳဟ္မးဍဳင္....။


``တုပ္တုပ္ရ´´
ေက်ာ၀္စမ္... ဟုီကႜဳင္ပႜန္ဣယ်
ပေတာံပႝတအ္..
အာကာသေတံကွ္
ထႝဟ္ဍာ္ဟၞဲ ..... ယၞဳမၢး `ၿဗဲ´ ဂူေဖ်ံမံင္
ေလၢာ၀္ေစာ၀္ကွ္ညံင္ကၛင္
ဆဂး ရမ်ာင္ဍာ္ဆင္ ..... ပန္လွင္မံင္ကေတာ၀္အဲ။

ဂေစံမဒေယွ္ဒြက္
ဓနက္လ၀္ဿခ႐ုိင္
ဂေစံအ႐ုိင္တအ္
လယအ္ဟြံဒးဒုင္ ပ၀္တုိန္မံင္သႜဳင္သႜဳင္....။

ဓ၀္ဍာံဒွ္အာစာသ၀္
ဓ၀္႓ုိဟ္လလံ ယဲဟြံဗႜးဏီ
အဲတီ.. ဿဗလးမုကၡ၀ါေဍံ
ဍာ္ရမတ္ `ပေတာံ´
က႐ုဏာ `ပေတာံ´....။

အရာတၞးဂွ္ ဗက္ကၞာတ္ကသအ္
ဒႝာဲဂႜဳဓုီတအ္ ေဍန္ပၞတ္ခေဍက္
လဟုီညံင္ဖုဲကေ၀က္
သဘာ၀တအ္ ေကႜံခႝင္
အ႐ွဳိဏ္တၞိစမံက္ဗက္..
ဿမၝဳိလ္နဴဂယးဂွ္
တၝဲဒတုံမံင္႓ှဣယ်........။

သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ဂႜံႀသဳိဟ္အတိက္ `နန္´

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´

ေက်ာ၀္စမ္....။ တၝဲတၞးကႜဳင္ဣယ် မြဲတၝဲပႜန္။ နဴဂယးျပဟ္ ပံက္မႜာ္တုိန္မတ္ဗက္ဂွ္ ဿကၬဟ္ေတံ `နန္´ ေကတ္လ၀္ဒႝာဲတုဲ ဿမြဲတၝဲ ဗုီလုဪအခိင္တအ္ ဂြံတတ္သ႐ုင္ေရာဂွ္။ နန္ေယ်... ဟုိတ္နဴလဂါမ္အဲ လဇုဲမံင္ဟာ? ဟြံေသင္သာ္ဂွ္ နန္ၿဂိပ္ပဲါဒၜမံင္ ေသၝာဲေသၝာဲဟာဂွ္ အဲေတာ္၀ါတ္ေကြံေကြံ။ နကုဪလႝီဏံမြဲစုိက္ဂြှ ယၞဳမၢး `နန္´ ဍံက္ေစာန္မံင္ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲ။ ဒးကတုဪဒွ္ ဿေလာကတၝဲဏံဂွ္ ဒးဂဗစုင္ေလင္ရနန္။ ဟုိတ္နဴအဓိပါယ္ မတြံဂး `ဆာန္´ ဂွ္ ၿဇဳိဟ္နက္ေလာန္ဟာ?၊ ဟြံေသင္ေတွ္ ဟုိတ္နဴညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာ?
ဒးဟုီဍာံဍာံေတွ္ ဗုီဟလုိင္အဲ ဆာန္ေစာဲမံင္နန္ဂွ္ စုဪကုဪတၝဲဏံ ခ်ဴထမံက္အဓိပါယ္ နကုဪကဗ်မြဲပိုဒ္ စုိပ္ဒတုဲဟြံမာန္ဏီ။

ေမတၱာပေတာံ၊ လအီပေတာံ၊ က႐ုဏာပေတာံ တုဲပႜန္ နာက်ာပေတာံတအ္ဏံ လပုိက္လြိင္နင္မံင္ သၞဴေဍာင္ပကၜတအ္ဂွ္ နဴဂယး တၝဲပႜဳိတ္ အဲဒးစိန္ဂႜက္ ဒးလပုိက္ယ၀ုီ ယုီမံင္ ဿ`ပေတာံ´ ဖအုိတ္ဏံဂွ္ ဗုီလုဪဘ၀အဲ၊ ေကႜင္ကၬဟ္အဲ အရာဆာန္မံင္ `နန္´ ဍာံဍာံတအ္ဂွ္ ဂြံဒွ္အတုိင္မဍာံစၞတ္ မာန္ညိဂွ္ေရာ?။ အဲ ကာလလေဆာ၀္ခ်ပ္မံင္.... ဘ၀အဲ ဒးယုီမံင္ အၾကာသၞဴအျမာဲ `ပေတာံ´ ဏံဂွ္ ေထက္ႀကဳိက္မံင္ ကုဪ ဂႜံႀသဳိဟ္နန္ ညိဏီဟာ? အဲပတိတ္မံင္ျဇဟတ္ ဖုိဟ္ရနန္။ အဲဆလအ္ ဟြံဆုတ္ကေလင္ပုဟ္။ အရ၀္ကေသဲ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ နဴတမ္စုိပ္ေကႝာတ္ သၸတုိင္ခှတုဲ ဇေရင္နန္ႏြံ တၝဲဏံ ဟြံေသင္ေတွ္ တၝဲယး ဒးစုိပ္ေဏာင္ အဲေစွ္စုိတ္။ အဲကာလလေဆာ၀္ ခ်ပ္မံင္...။ တရၜအဲ တုပ္သၞဟ္မံင္ ညံင္ဂႜံင္ပသဲ ကြှပၞတ္ဟာဂွ္။ လအိတ္ဂွ္ ဆုဪေကတ္မာန္ကုီေလ၀္ မြဲေတာဲမြဲဒြန္ ဂြံခံက္တဲကုဪ `နန္´ ဂွ္ ဍေဟာ၀္မံင္ဟြံစုိပ္။

သႝာံတအ္ၿပံင္လွာဲ။ ဒႝာဲတိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ဒွ္မံင္သမၱီ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲဏီ။ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ေသင္ဟာ....၊
``ဿဗြ၀္တိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ပကၜဍာဲဍာဲ လၸပတုိန္စရာဲ၊ တုဲေတွ္ ပတိတ္ဍာ္ရမတ္တုဲ လၸကႜဳင္လ႐ုိအ္မံင္ မြဲႏွမြဲႏွ´´
ဟြံေသင္ပုဟ္နန္။ အဲဟြံထိင္ ဍာ္ရမတ္အဲရပုဟ္။ တၝဲဏံ ပကၜဍာဲဍာဲ၊ ပကၜသႝံင္အရံင္ဍဳီတအ္ အဲဂြံအေခါင္ ပတုိန္စရာဲ `နန္´ဂွ္ ဍာ္ရမတ္အဲ ဒွ္ပှတိ။ အေရ၀္`နန္´ဟုီဂွ္ လၞဳဟ္ဒွ္သက္သှရ `နန္´။ ခ်ဳိန္ခဏဍာ္ရမတ္အဲ ျပဟ္ဒတုံေစွ္မံင္ ဿဗလးတိဖအုံ `နန္´ဂွ္ အဲဂြံမိင္ေကတ္ ရမ်ာင္ကၿမၜ ဖအၜတက္တဲ ကုဪမံင္ျဇဟတ္ကုအဲ။

အဲေဖ်ံလ၀္ သၢဳတ္သြာတ္မြဲရ `နန္´။ နာခႏၶကာယအဲ အခိင္ဒွ္ေဆာံ သၞဳဟ္ယက္ဒဂုဲတုိန္ လတူဗလးအာကာသ ညံင္ဂြဳိအ္ဒွ္ ကမႜိခၬက္ေလာကဂွ္။ အဲလၝာ္ရံင္ဂႜးအာကာသဂွ္ တၝဲဏံ ဗတံဂိတုေပင္နန္။ အဲဗွ္သႝာ `နန္´ ေကြံေကြြံ။

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Saturday, November 24, 2007

ဒးစတမ္နဴ `သုည´

`မင္ေပင္ၾသန္´ လၞဳဟ္ဂြံအာယုက္ (၇) သႝာံရေတွ္ စမံင္ဘာတန္သဇုိင္ ဿဘာေကာန္ဂကူမန္ရ။
မြဲတၝဲဂွ္ အပါ `မင္ေပင္ၾသန္´ တအ္ နာဲအံင္ရတ္ ညာတ္ေကတ္ တႝးစကၡဴသြဟ္ `မင္ေပင္ၾသန္´ သွ္လ၀္လိက္စမ္႓တ္တုဲ ဟုီတုိန္ကုဪေကာန္ဗႜာဲညးေတံရ။

နာဲအံင္ရတ္= ေကာန္ဗႜာဲ....၊ မုပ ဿသြဟ္ေကာန္ဗႜာဲ သွ္လ၀္လိက္ဏအ္ မုမြဲစၞတ္ေလ၀္ဟြံဂြံ၊ ခရက္လ၀္မွင္ဍာဲဖအုိတ္တုဲ ကုဪလ၀္စၞတ္ `သုည´ ဟာ?
မင္ေပင္ၾသန္= အာ... အပါမြဲေတွ္...၊ အာစာေၟာံဗေတာန္လ၀္ ``အရာလုဪမြဲဟြံဟုီ ဒးစပတမ္နဴ `သုည´ ဖအုိတ္ရေဏာင္´´ဂး။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Tuesday, November 20, 2007

ဒြက္စးဍာ္ထပၚလပွ္

ဂိတုေပင္တၞး
မတ္ၿဗဲအးမွ
ေကာ္အဲ ျဇဟာန္ဟာ.....?

စုိပ္ဂႜံင္လးပကၜ
တၝဲဟြံကတူမွ
ကြာ္တၜမြဲစြံ မာန္ဟာ......?

စးတုိန္ေဇၞာ၀္ဍာ္
ထပၚဍာန္လပွ္၀ဲ
ဂစာန္နဇဲ ဟြံမာန္ဟာ.....?

ေဃာဘ၀ေကႜံဌာန္
အေရ၀္ဆာန္မြဲပါင္
ကၛာင္အာနဴၿဂဳိဟ္အဲ
ေဒံမဲြဟြံပေတွ္မၢး
စုိပ္တုိင္ပကၜဇႝးမွ
``အေရ၀္ဆာန္ေကြံေကြံရ´´
လၸဟုီကႜဳင္ညိ......။

`ဘ၀´ဟုီဂွ္
ညံင္လပွ္သႜဳင္သ၀္
ပ၀္တုိန္ပ၀္ေစွ္
ေဖ်ံလ၀္ဘဲညိင္ သႜိင္လ၀္ဟြံဂြံ ......။

ေဃာမံင္သၝိသ၀္
လၸဖ်၀္စုိတ္ဓာတ္
လညာတ္ကုဪေသၝာဲဂႜိင္
ဓ၀ိင္သြက္ဂကူ
ပူဇၜဍာ္ဓတ္
ဗေပင္ျဇဟတ္တုဲ
ပုိယ္ညး႓ါမြဲကႝက္
ဆက္တဲဗုိန္ဗုိန္
ကြာ္လုိန္တုိန္စုိအ္ .........။

ဗညာရာဇ္

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

မင္ကုဪဇုိန္ပုိန္ဟာ

အ႐ွဳိဏ္ေတံမံက္ဣယ်
ၾကပ္ေညာန္ကုဪ တၝဲတၞးရေထင္...။

လညာတ္သမၱီကႜိပပ္
အိက္မိဟ္ျခပ္မံင္အုိတ္သုီ
အာ႐ုီစုိတ္ဟြံကႜးဖၬး
ဟြံတီ `တၞး´ ဏီဂွ္ သဒးကႜဟ္ပဲါ .....။

ႀယၜညးမြဲ မိက္ဂြံစုိပ္သြ၀္
နာ.. ဓ၀္ဏံလၝတ္
ဒါန္ဂွ္ မွတ္ပတုဲ...။

မိက္ဂြံစုိပ္နိဗၺာန္ဟာ?
၀ိပႆနာဂွ္ ေဇႝာ္ပၞ၀္
ဓ၀္က်ာ္ႀတဲ တြံလ၀္ဿပိဋကတ္ႏြံ....။

ဂး.... ရဲသဟာဲေယ်....
တၝဲတၞိဏံမံက္ေတွ္
မုရဲ မိက္ဂြံ ... ဂြံမုေရာ.....?

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Saturday, November 17, 2007

ကၬဳိပ္စွ္ဂႝန္မြဲ၊ မန္စွ္နဲမြဲ

မြဲ

မိႝဟ္မြဲ မြဲဗုီ ၊
မႝိဟ္႓ါ ႓ါဗုီ၊ ဟုီမၢးဟြံေဗႜတ္။

မန္မြဲ မြဲဗုီ၊ ဟုီေလ၀္ဟြံေဗႜတ္။

ဆဂး - မန္႓ါ ႓ါဗုီ၊ ဟုီဗုီဏံမၢး ဒးဂြရမန္။
မန္မြဲညှပႜန္၊ မန္မြဲပႜန္စုိပ္၊ ဍဳင္႓ုိပ္မန္မြဲ။
ကၬဳိပ္စွ္ဂႝန္မြဲ၊ မန္စွ္နဲမြဲ၊ ကုဪဒွ္ဇၞာပ္မန္မြဲညိ။

(မန္ဒးရး)
ကဗ်၀ြံ နဴမဂၢေၿဇန္မန္ ``လဂါံအာဇာနဲ´´၊ ကႝပ္ (၁)၊ သႝာံ ၁၉၉၉ ေတံေရာင္။

``မြဲကုဪမြဲပံင္ သဒးဒွ္မြဲ။ မြဲကုဪ႓ါပံင္ သဒးဒွ္မြဲ။ မြဲကုဪပိ၊ ပန္၊ စုဪကုဪစွ္ လၝီဠက္ကုိဋ္ေလ၀္ မန္သဒးဒွ္ လညာတ္သမၱီ မတြံဂး ညှသာမြဲ၊ နဲမြဲေရာင္´´
(နာဲတိမႝိက္)

ထံက္ရံင္ကုဪ ပုိဒ္အေရ၀္ လညာတ္လတူ၀ြံတုဲ အဲခ်ပ္ဗစာဂြံမြဲရ။ ဆဂး -- အဲဂွ္ စလုက္စုက္ ဿပြှပြဴ ဓနက္စက္ နဴကေဏံေတံညိကုီ။

လညာတ္ဟုီဂွ္ နဴကေဏံေတံမွ ဟုိတ္နဴသကအ္ရဲ ေကုာံ အာစာမိင္၊ အာစာဗေတာန္ နာနာတုဲ အဲစဂါမ္စမ္ရံင္ လၞာ္ဇုိင္ ဿဗလး ဓနက္စက္ ေရာင္။

ဂလာန္လတူေတံ၀ြံ ဍာံစၞတ္သန္။ မန္ဟုီမၢးဂွ္ ကၬဳိပ္စွ္ဂႝန္မြဲ မန္သဒးဒွ္မြဲေဟင္ေရာင္။ ဍန္ဍန္ေဂႜံေဂႜံမၢး မုမိက္ဂြံဟုီေရာေတွ္ တၝဲဏံ ဿအေခတ္ ဂေလာဗလာဲေၿဇေယွန္ ဏံ ပုိယ္မန္တအ္ေလ၀္ ဒွ္ကႜဳင္ကုဪ မလိက္အကၡရ္မန္ ဿကမ္ပ်ဴတာ၊ တုဲေတွ္ ဗြဲႀကၜဏံ မအကၡရ္မန္ ဒွ္ကႜဳင္အရာသမၱီ ဿယူနိကုဒ္တုဲ ညးသၞာမှဒှယာ မန္တအ္ကုီ၊ ညးမကုဪၿဇဟတ္ လၝတ္ဗွ္ေ၀င္ပ႐ုိင္ ဿဓနက္စက္ ဗုီဘာသာမန္ကုီ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ ေဇႝာ္ပၞ၀္ဂႜဳိင္တုိန္ ဇၞာပ္တၝဲဂြံဆုဪေကတ္ရ။

တၝဲဏံ ဌာန္ပ႐ုိင္မန္ဟုီမၢး မပတံ သႝံင္တုိင္၊ ကၜ၀ၜ၊ မန္ခါဏာဒါ၊ မန္ယူေရာပ္၊ ေဗာ္ကေလင္ဒက္ပတန္ ဍဳင္ဟံသာ၀တှ၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ၊ ဂေကာံသၞတ္မန္ လညာတ္တၞိ၊ ဂေကာံညှသၞဟ္ဂကူမန္၊ ပရုိင္ရာမည မပတံသာ္၀ြံ ေ၀ပ္သာ္ဓနက္စက္မန္ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္အုိတ္ရ။ တုဲပႜန္- မြဲအဆက္ဓ၀္ ဟုိတ္နဴကုဪ ယူနိကုဒ္ သမၱီကႜဳင္အကၡရ္မန္တုဲ တၝဲဏံ ညးတႜ၀ါသနာ ဂမႜဳိင္ေလ၀္ ငၝဳဟ္မးႀသန္ ဟြံဒးအုိတ္မြဲသာ္ ဂြံေၿမာ္ထမံက္ထ႟း အကၡရ္ေ၀ါဟာမန္ ဿဗလးဓနက္စက္ မာန္ကုီဂွ္တုဲ ခႝံဗဒွ္တုိန္ ဗလံက္ဂါမန္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ဿဂွ္ မုပုိယ္ဂြံဆုဪေကတ္ တင္၀ါတ္ဂါတ္မြဲေရာ ဟုီေတွ္ ``ဟုိတ္နဴမန္တအ္ သုင္ေစာဲအကၡရ္မန္ နကုဪေကာန္ေဍင္ တႝဟ္ၿခာ´´။

အဲေတၞင္တၞဟ္မြဲသာ္ ဿဂကူပုိယ္မန္။ အရာလုဪမြဲဟြံဟုီ တႝဟ္ၿခာညးသကအ္၊ ကႝာင္ဗာင္ေဍံ တိတ္ကႜဳင္ဂႜဳိင္တုဲ သြက္ေကာန္ဗြဲႀကၜ စၜဗြဲဂတတအ္ ဒးဒွ္ေဍာင္စုိတ္မြဲရ။ တၝဲဏံေလ၀္ ေက်ာ၀္စမ္ .. အခိင္ေတံ နဴကႜာ ယူနိကုဒ္ ဟြံကတုဪဒွ္ဏီမၢးေတွ္ မန္ဿဍဳင္မန္ေတံ ဗြဲမဂႜဳိင္ သုင္ေစာဲအကၡရ္ေကာန္ေဍင္ ခႝံဗဒွ္နဴ မင္ကာန္စှ၊ ကၜမန္ကမ္ပ်ဴတာ တအ္ဂႜဳိင္တုဲ ဂကူမန္ဍဳင္သအာင္ လၝဳဪသုင္ေစာဲ ၀ွန္တ္ေအ၀ါန္မန္၊ လၝဳဪသုင္ေစာဲ ၀ွန္တ္ယူေရာမန္ အုိတ္ရ။ တုဲပႜန္- ႀကၜနဴယူနိကုဒ္ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ သြက္သုင္ေစာဲ ဿဗလးဓနက္စက္ဂွ္ လၝဳဪသုင္ေစာဲ ၀ွန္တ္ယူနိမန္၊ လၝဳဪသုင္ေစာဲ ၀ွန္တ္ႏ်ဴမန္၊ လၝဳဪသုင္ေစာဲ ၀ွန္တ္မန္ရာမည ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ဖအုိတ္ဂွ္မွ သုီေ၀ပ္သာ္၊ သုီဗလံက္မန္ေတွ္ အယာံမာတ္ စွ္ၿပင္ညိကုီဂွ္ သုင္ေစာဲမံင္ ၀ွန္တ္မအကၡရ္မန္ ေကာန္ေဍင္တႝဟ္ၿခာ မသုန္ဂကူၿပင္အာ ဣယ်ေတွ္ အတုိင္မဟာအာစာတအ္ လးလ၀္ဂႜံင္ဂွ္ ပုိယ္ညးသၞတ္ ေကာန္ဗြဲႀကၜ စၜဗြဲဂတတအ္ မူရၜမြဲ ဂြံကြာ္ဍံင္ဗက္ခုိဟ္ေရာ? မြဲတၝဲ ကာလအဲစိေစာန္ကႜဳင္ ကာလအဲေကႜာန္ခႝံ ေကာန္ေဍင္မြဲ ေလပ္ကႜဳင္ေတွ္ အဲေလ၀္ ေကႜာန္ခႝံေကာန္ေဍင္တၞိ တႝဟ္ၿခာမြဲပႜန္ေတွ္ အခိင္လုဪမွ မန္တအ္ဂြံဒွ္ ကၬဳိပ္စွ္ဂႝန္မြဲ၊ မန္စွ္နဲမြဲ မာန္ညိဂွ္ေရာ။ ႓ိုတ္အဲတီေတွ္ ေကာန္ေဍင္အကၡရ္ ေအန္ဂလိက္မၢး `မြဲ´ ဗုီ၊ `မြဲ´ ဂကူဓ၀္ရ။ ဒှၿဇာင္မအကၡရ္ ဗုီဒးစုိတ္ ဗုီမိက္ဂြံေက်၀္ဂွ္ ခႝံဗဒွ္မာန္ေရာင္၊ ဆဂး -အကၡရ္၀ွန္တ္မန္ဂွ္ သဒးဒွ္ ေကာန္ေဍင္မြဲေဟင္ေထက္ေရာင္။

နဴအခိင္ စပတံကမ္ပ်ဴတာ စုိပ္ဍဳင္မန္တၞိတၞိေတံ အကၡရ္၀ွန္တ္ မလိက္ဗၞာတအ္ေလ၀္ ႏြံတၜစုင္ေလင္ ေကာန္ေဍင္တႝဟ္ၿခာ ေကင္ဒွ္ကႜဳင္ကုီရ။ ဆဂး - ဗြဲႀကၜဏံ ေဍံတအ္ ယၞဳ၀ွန္တ္လုဪခုတ္ခုတ္ လၝဳဪဂွ္ေမတ္ထေရတ္၊ လၝဳဪဂွ္ေ၀န္ေအန္၀၊ လၝဳဪဂွ္ကဂ၀္ မပတံသာ္၀ြံ ဒှၿဇာင္မအကၡရ္ ဗုီဂြံေက်၀္ ပေယ်၀္လ၀္ တႝဟ္တႝဟ္ႏြံကုီေလ၀္ ေကာန္ေဍင္သုင္ေစာဲတအ္ဂွ္ ဒွ္မံင္မြဲေဟင္ေရာင္။ လညာတ္အဲေတွ္ ပြမသုင္ေစာဲ အကၡရ္မန္မြဲဓ၀္ ေကာန္ေဍင္တႝဟ္ၿခာမံင္ဂွ္ ဒွ္လက္သဏ္ လိက္ပတ္ဘာသာ၊ ဂကူမန္ဂြံေဇႝာ္ေမာ၀္ ဟြံေသင္ပုဟ္။ ဣဏံညးဟုီစ ဂႜဳိင္ညံင္ပကၜဗပုင္။ ယ၀္ဒးဟုီေဂႜံေဂႜံ ကံက္အဓိပၸါယ္ ဍန္ဍန္ေတွ္ လက္သဏ္မန္တအ္ ညှသာဟြံေသင္။ ဥပမာ -- နဴဂဌာနပ႐ိုင္ေတံ သုင္ေစာဲမြဲဗုီ၊ နဴဂေကာံ ဌာနပ႐ုိင္ဏံ သုင္ေစာဲမြဲနဲ၊ နဴသၞာပေရင္ ပုိန္ၿဒပ္ဂွ္ ဂႜဟ္ပတုိန္ ေကာန္ေဍင္မြဲဂႜံင္ေတွ္ လအ္ညိ ေအဂေကာံ မြဲကုဪမြဲတအ္ဂွ္ လညာတ္ပြမဂုိင္ရပ္လ၀္ ေကာန္ေဍင္ပုိယ္ေဏာင္ တက္ေလာဲ၊ ေကာန္ေဍင္ပုိယ္ေဏာင္ တက္မလိက္ေသာင္၊ ေကာန္ေဍင္ပုိယ္ေဏာင္ စကာဂြံၿပဟ္ မပတံသာ္၀ြံ အေစာဲလာံ ဒွ္အယာံမာတ္ ကယ်ာတ္ဓ၀ါတ္ ဖအုိတ္ေ၀င္အခိင္ ပၚထကးေ၀င္ ၿဇဟတ္ညှသာေရာင္။ ဒႝာဲဏံ ယ၀္ရေကာန္ေဍင္ အကၡရ္မန္ ဒွ္မံင္ `မြဲဗုီ၊ မြဲနဲ´ ဟတုဲေဏာင္ေတွ္ စႝးသဒးဒွ္ေ၀င္ ပြမကယ်ာန္ဓ၀ါတ္ ဖအုိတ္အခိင္ဂွ္ ပုိယ္ဂြံခ်ပ္ဂႝန္ ပေရာအစှဇန္ အဓာန္ဂတ မဒွ္အရာ ဂကူေဇႝာ္ေမာ၀္မၢး ဟြံခုိဟ္ပုဟ္ဟာ?

မြဲသာ္ပႜန္ - လၞဳဟ္တၝဲဏံ ညးေကာန္ဍဳင္ပလုိတ္တအ္ လၝတ္ကႜဳင္၀င္မန္သၞးဟြံက ဗုီဂြံဗွ္လိက္မန္၊ လိက္တၞံမန္၊ အကၡရ္မန္တအ္ဂွ္ေလ၀္ လၝတ္ကႜဳင္မံင္ေရာင္။ ညးတအ္၀ြံ ကာလႏြံဇေရင္ ပူဂုဪဂွ္မၢး လၝတ္ဗေတာန္ တက္လ၀္လိက္မန္ နကုဪေကာန္ေဍင္ပူဂုဪဂွ္တုဲ ကာလစုိပ္ကႜဳင္ ဇေရင္မန္တႝဟ္မြဲပႜန္မၢး ေကာန္ေဍင္ဂွ္ေလ၀္ ဟြံေသင္၊ "မန္တအ္သုင္ေစာဲ ေကာန္ေဍင္မူစိေရာ?" ေဍံဗဒွ္ကႜဳင္သၞာန္မၢး အရာေထင္ေသာဲသၞးဟြံက ကဆံင္ဂကူဇကုေလ၀္ သ၀္ေစွ္အာ ညံင္ညးဗႜဳိက္ဍာ္ဍာဍာရ။ ဣဏံဂွ္ ညံင္ဂြံဟံင္သႜဳင္ပတုိန္ ကဆံင္ေကာန္ဂကူ ဂွ္ ပုိယ္ပေတွ္ မဟာအာစာတအ္ရ။

ဿပြှပြဴ ဇေရင္ဒႝာဲပုိယ္ မံင္ဒၞံင္လၞဳဟ္၀ြံ ဗုီဂြံဆုဪေကတ္ဂွ္ လၜကုဪညိပႜန္ရ။ ဂကူေသံေဇႝာ္၊ ဂကူကေရင္တအ္ေရာင္။ ဂကူေသံေဇႝာ္တအ္ဂွ္ နဴဂေကာံေဍံတအ္ေတွ္ မြဲသႝာံမြဲ၀ါ ေဍံပတိတ္လိက္ ဗုီၿပင္လိက္မဂၢေၿဇန္ရ။ ဆဂး - ကာလေဍံတက္ ပတိတ္ဿလိက္ဂွ္ ေဍံတအ္ဒးစုတ္ ႓ုိတ္ပိဘာသာဒွ္မံင္။ ဣဏံဂွ္ ဘာသာေသံေဇႝာ္ ဖအုိတ္ရ။ ေဍံတအ္ဟုီ ေဍံတအ္ေအာန္စုိတ္။ ``ယၞဳဂကူမြဲဓ၀္ လိက္၊ အေရ၀္တိတ္ဒွ္အာ ပိပန္မၢး ၿဇဟတ္ပုိယ္ ဟြံေပင္ကၞဳိဟ္ပုဟ္´´ ေဍံဟုီ။ ကေရင္တအ္ေလ၀္ ယၞဳဂကူကေရင္ မြဲဓ၀္ဂွ္ လိက္၊ အေရ၀္ တႝဟ္ၿခာတိတ္အာ ႏြံကုီတုဲ ေဍံတအ္ေလ၀္ ေအာန္မံင္စုိတ္ ဗုီေဍံတအ္ရ။ ေဍံတအ္သၞာန္အဲ .."မန္တအ္ေရာ?" အဲဂွ္ေတွ္ သုီေကတ္စ စရာဲလတူဂကူ ဇကုကုီ၊ သုီမိက္ဂြံထ႟း ၿဇဟတ္ဂကူပုိယ္ ေကာံကေလာံ ညှသၞဟ္ဒွ္မြဲတုဲ အဲသြဟ္ ``ပုိယ္မန္မၢးဂွ္ အေရ၀္ကုီ၊ လိက္ကုီ၊ `မြဲ´ ရ´´။ ဆဂး -- အဲဟြံဂံင္ကုဪေဍံတအ္တီ ဒဒွ္ရမန္တအ္ စုိတ္ဂႜာန္ ဆာန္ေကာန္ေဍင္စုင္ သုင္ေစာဲမံင္တႝဟ္ၿခာ။ အဲဟြံလၜကုဪေဍံ အေရ၀္ဏံဂွ္ အဲဠာန္စေဍံဟြံေသင္။ ပႝဳက္ဓလုက္ဟုီဂွ္ ႏြံသုီညးဖအုိတ္ရ ေသင္ဟာ။

ေအဗုီဟုီဂွ္ရေလ၀္ ..... ပိုယ္မန္တအ္ ဂေကာံမှဒှယာမန္ကုီ၊ ဂေကာံတႜပညာမန္ ညးမစိေစာန္ ဿကြတ္စက္ကမ္ပ်ဴတာကုီ တုဲေတွ္ ပုိယ္ညးဗက္လက္ကရၜတအ္ကုီ (ပုိယ္ညးဗက္လက္ကရၜဟုီဂွ္ ဗြက္ႀကၜရ၊ မဟာအာစာတအ္ ေဖ်ံတင္ေဂႝင္ ဗုီၿပင္တပ္ေတွ္ ပုိယ္ညးဗြက္ႀကၜ ကြာ္ဗက္တပ္တပ္ကုီ၊ ညံင္ဂႜၜဥႆဘ အာဂတပႜတရၜကုီေရာင္) နကုဪကၬဳိပ္စွ္ဂႝန္မြဲ၊ အကၡရ္မန္ ေကာန္ေဍင္မြဲ၊ မန္စွ္နဲမြဲ ကုဪဂြံဒွ္ဇၞာပ္မန္မြဲညိဂွ္ ဗတုိက္ဖေအာ၀္ဏာ ဗြဲမအဲပရဲရ။

မြဲအဆက္ဓ၀္....။ အဲတင္ဂုဏ္ကုဪ ရဲမိႆဟာဲအဲ ဗညာလၢန္ရာံ ညးမဘုိင္ထ႟းကုဪနဲကဲ ဗုီၿပင္ညံင္ဂြံေကႜာန္ဗဒွ္ ဗႜံက္မန္၊ နဴဂွ္ပႜန္
နဴဂေကာံမှဒှယာမန္ တအ္ကုီ၊ အာစာမိင္၊ အာစာကုဪနဲကဲ သြက္ဂြံနိႆဲအုိတ္သုီကုီ၊ ေကုာံ အလုံေကာန္ဂကူပိုယ္ ညးမကုဪၿဇဟတ္ထံက္ပင္ သြက္ဂကူဘာသာ၊ သာသနာမန္ ဂြံေဇႝာ္ေမာ၀္တအ္ဂွ္ တင္ဂုဏ္တုဲ ကုဪဒွ္တသုိက္အုိတ္ညိ။

အဲေကတ္စရာဲမြဲဂွ္ေတွ္ တၝဲဏံ၊ တၝဲယး၊ ဂတနဴဏံ မလိက္အကၡရ္မန္ ႀကက္ဗ်ာပ္ႀတးေပင္မံင္ အလုံဓနက္စက္တုဲ ညးေလာကတအ္ တီကႜဳင္ `မန္´ ေရာင္ဂွ္။ ဗုီလုဪဟုီဟုီေလ၀္ ...မအကၡရ္မန္ အခိင္ေတံ မပတံက်ာ္ေဇႝာ္ အာစာတႜေ၀ွာံ စုဪကုဪဒးဒုင္ကုတ္ လပုဟ္တဲ မင္မြဲကႜဳင္ လိက္ပတ္မန္ဂွ္ တၝဲဏံ အဲေလ၀္ နဒဒွ္မဗတှမြဲေဍာင္ တာလ်ဳိင္မြဲဒကုတ္မြဲဒကၜ ေရင္တႜဳင္တုဲ ႓ုိန္ဒးခ်ဴစုတ္ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ ငၝ စုဪကုဪ ႓၊ အ၊ ၟ ဟေဍံေလ၀္ ႀကက္ခ်ဴဗေပင္စုတ္မံင္ ဿေကာန္ဗႜံက္သၞတ္အဲေဏာင္။ ညံင္ရၜအေရ၀္မန္ ဟုီလ၀္ႏြံ ``ဟြံဒးရာန္ကုဪလွဳဲ ပတုဲကုဪဖုဪဂႜဳိင္ ဂုိင္ကပွ္ေလပ္မၢး ဒွ္ငၝဳဟ္မးဍဳင္´´

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Friday, November 16, 2007

နဴကႜာဂြဳိအ္သႝက္ကေရာဲဏီ ေကုာံ သႝက္ကေရာဲတုဲ


နဴကႜာဂြဳိအ္သႝက္ကေရာဲ (ကႜာဂြဳိအ္ထပ္တဲ) ဏီ

မႝိဟ္ႀတဳံ = ခုိဟ္ဗြဲေလာန္ရ၊ တၝဲအဲမင္စၞှမံင္ဂွ္ စုိပ္ကႜဳင္ဣယ်။
မႝိဟ္ၿဗၜ = ပုိယ္ညး႓ါ ဆာန္တုဲ မြဲတၝဲဒးၿပးဆာဲေတွ္ေရာ?
မႝိဟ္ႀတဳံ = ဟာ... ေအဗုီဂွ္ မြဲေလွ္မွ ဟြံေကင္ခ်ပ္လ၀္ပုဟ္။
မိႝဟ္ၿဗၜ = ဆာန္ေဒံၿဗၜဏအ္ ဍာံဍာံရဟာ?
မိႝဟ္ႀတဳံ = ဍာံဍာံရဒွ္ ။
မႝိဟ္ၿဗၜ = မြဲတၝဲေတွ္ ဖံက္ပႜန္သစၥလတူ ေဒံၿဗၜဟာ?
မႝိဟ္ႀတဳံ = ေအဗုီဂွ္ ဿကၬဟ္အဲ ဟြံခ်ပ္လ၀္ပုဟ္ ။
မိႝဟ္ၿဗၜ = ေမာ၀္အဲ မြဲလတုန္ မုဒွ္ေရာ?
မႝိဟ္ႀတဳံ = ဣှ ..... မြဲလတုန္ ဟြံကပုဟ္။
မႝိဟ္ၿဗၜ = ထပ္တဲတုဲေတွ္ ေကာဂႝၜ ႓ုင္တက္ပ်ဲပ်ာံေဒံၿဗၜဟာ?
မႝိဟ္ႀတဳံ = ဟာ.... ဟလုဪပေလ၀္ ဒွ္ဟြံမာန္ပုဟ္။
မႝိဟ္ၿဗၜ = ေဒံၿဗၜဏအ္ ဂြံပေတွ္စ ေကာဂႝၜဟာ?

ႀကၜနဴသႝက္ကေရာဲ (ႀကၜနဴထပ္တဲ) တုဲ

ဗုီ႐ုပ္တအ္ဂွ္ ဗုဪရံင္ဗြဲလံက္ဂတးတုဲ ေလၞင္လိက္တအ္ဂွ္ နဴေပႝာန္သၞ၀္ ကေလင္ဗွ္တုိန္ လၸာ္လတူေတံညိ။

ဣ၀ြံ `ဟာသ ဂအီဂ႐ုိင္´ ကူဆာဲနင္လ၀္ နဴတႝဟ္ေရာင္။
ဂြံအီၿဂဳိင္တုဲ ကုဪဍဳိက္ေပင္ကုဪ ပေရင္ထတ္ယုိတ္ညိ။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ရမ်ာင္ပကၜဒေယွ္ဒြက္

အဲဒေယွ္ဏာ
ရမ်ာင္သဘာ၀
မအကၡရ္ဂ႐ုဏာ
ဒြက္သာသာ မြဲပုိဒ္ရ .......။

လတူသက၀္အရံင္ဍာဲ
ႏံြဿဒႝာဲအရံင္ဍဳီဂွ္
ၿပဟ္ဒတုံေစွ္ကႜဳင္
`သႝံင္မြဲေဍာင္´ ....။

အဲဂွ္
မဒွ္သဘာ၀မြဲ
ဿလတုိပ္ေပင္ဂႜဳ
သာ္အရံင္ဗု႓တ္
အတုိင္၀တ္ေလာက
တန္ပဋိသႏၶိရ .....။

အခိင္ဂမၱၜကညင္
ၿဂင္အက္တအ္ကွ္အး
႓ံင္သႜးတိတ္ကႜဳင္တုဲ
ဿဂႜံႀသဳိဟ္ကညင္
ဗုီၿပင္ေဇႝာ္ေဂါ၀္ေဖာင္ေဖာင္
လတူေဍာင္လတုိပ္
အုပ္ဓလုီလ၀္ဂွ္ တိက္လဟိင္ကႜဳင္ရ.....။

အခိင္ကသုိဏ္တၞိမံက္
ပံက္မတ္ေသၝ၀္မႜာ္
ကြာ္မြဲစြံကုဪက်ာၿပှၿပှ
စၞှမံင္လ်းဂမၱၜတၝဲ
အဲမြဲ ဒေယွ္မံင္ေကႜဲေကႜဲရ ......။

စုိပ္အခိင္သဥၨ်ာသ၀္တၝဲ
ဒက္မိတ္ရဲကုဪဂေစံ
လႝီ ေကုာံ ပှတိပြဳိင္မြဲတၝဲ
အဲဆက္ဂလာန္ေအာန္စုိတ္ရ.......။

ဂႜးတိဂြံေက်၀္ေဂါ၀္ၿမဟ္
အဲဒတုံၿပဟ္ေဖ်ံကုဪ
ပြှပြဴဂြံေမာ၀္ေဇာ၀္
ေဇၞာ၀္က်ာတအ္ လပို္က္လြိင္ဏာအဲ ....။

အခိင္အဲတိက္ဗတံ
အာ႐ုီမတ္တအ္ညိင္၀တ္
မတ္ဗတံဂိတုသႝံင္
မင္ေက်ာ၀္ဒၞံင္အဲ
ငၝဳဟ္ကတုဪ တၝဲတၞး
လၝာ္ရံင္ဂႜးအကးဂွ္
သၞိင္တၝဲ ဒွ္မံင္ `မတ္တၝဲ´ ရ .....။

ဍာ္လတုိပ္ဗုဗု႓တ္
အဲ၀တ္သုင္ေကတ္တုဲ
ရမ်ာင္ဂေစံပန္ဒုိဟ္ ဒစာံကႜင္
အဲဓိုင္ကေတာ၀္တုဲ ကလင္
တႝံေခ်ာဲတအ္ပႜန္
နကုဪကာရန္ညှညှ
ခ်ှဓ႐ုိက္ဒရာင္မံင္ဂွ္
တုပ္သၞဟ္သကအ္ေလၝာ၀္တုဲ အဲေလွ္ရ .....။`

အဲဂွ္
ဒွ္ပရင္တဲၿဇဟာန္
ဒ္ွဇၞန္ဌာန္ပေယ်၀္ သဘင္ကႝာ
သာယာဿပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ
တၞာဲပရင္ ကုညးအိုတ္လမ်ဳီ
အာ႐ုီစုိတ္အဲေသႜာင္ဂပ၀္
ေလၞင္ဓ၀္ပှတိမြဲခဏဂွ္
ဒွ္သြက္သတိ မြဲဘ၀ရ.......။

ဆႏၵအဲ
မိက္ဂြံညာတ္လ်းတၝဲတုဲ
အဲလၝာ္ရံင္ဌာန္သႜဳင္သႜဳင္ရ...။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Thursday, November 15, 2007

သံေယာဇုိန္ ဿအလိုန္က်ာ

နဴက႟င္က်ာ တှဂ်ှ (T.G) ယာန္တိတ္နဴ ေသႝဟ္သု၀ဏၰဘူမိ တုဲဗက္ဂွ္ အာ႐ုီစုိတ္အဲ ဟှသြ၀္ နဴတမ္စုိတ္ေကႝာတ္ရ။ ညံင္ကုဪဒးသာဲၿခာဂွ္ ဒးဒုင္စသုိင္တုဲ ဟုီဟြံေသင္၊ ကာလလေဆာ၀္ ပုိယ္မႝိဟ္တံ ဂစာန္ပတိတ္တၜၿဇဟတ္ အရာဒွ္ဟြံမာန္ ဂွ္ေလ၀္ ႏြံကုီေရာင္။ ညံင္အေရ၀္မန္ ဟုီစ `ညံင္ခ်ဴလိက္ လတူဍာ္´။ ယၞဳေဍံ `ေထမ္ဖယ်ာ´။ ဣဏံဂွ္ ယၞဳေဍံ ဗြဲဘာသာေသံ ေဏာင္ေထင္။ မြဲအခိင္ေတံ နဴကႜာအဲဟြံတိတ္ ကႜဳင္ဍဳင္မၝးဏီဂွ္ ရဲအဲမြဲ ေကင္ဟုီလ၀္ ကုဪအဲဂွ္ အဲဗွ္ဗႝဳဟ္ဂြံ။ `ဂႜးက၀္တၝဲဏံဂွ္ ဒွ္ညံင္ကြာန္ေဍာတ္ေဍာတ္မြဲ´။ နဴစတံေတံ ဟုိတ္နဴမအေရ၀္ `ဟာဲ´ မြဲမရ။

အဲ ကုဪ ေထပ္ဖယ်ာ ဆုဪညာတ္ညးသကအ္ ဿေအာန္လာင္ (online) ဗဒဲါကရပ္ (၂) သႝာံေရာင္။ ဿအဿပြဳိင္ ကရပ္႓ါသႝာံ၀ြံ တၝဲဂြဳိအ္တက္က်ာ သ႐ုင္င္႓က္အာ ေအာန္ေကြံေကြံရ။ လၞဳဟ္ေတွ္ အဲပေတွ္အာရ။ အခိင္ေတံရဲအဲမြဲ ေကင္ဟုီလ၀္ `သံေယာဇုိန္မၢးဂွ္ ဒႝာဲစြံ ဒႝာဲမံင္ေဏာင္´။

ၿဂဳိဟ္အဲယာ္ ခ်ှဂတ၀္မံင္ရ။ ဟုိတ္နဴ ေထပ္ဖယ်ာ (Thiphaya) ႐ုပ္သာ္ေဍံေက်၀္တုဲ ၿဂဳိဟ္အဲယာ္ဟြံေသင္။ အဲကာလ လေဆာ၀္ ကေလင္စၞှစၞတ္မံင္ဟကုအဲ မြဲႏွမြဲႏွရ။ အဲဆာန္မံင္ ေထပ္ဖယ်ာဂွ္ နဴ႓၀္ဇုတ္ၿဂဳိဟ္ကတာန္ ဍာံဟြံဍာံ။ သြဟ္ေဍံတိတ္သြက္အဲေတွ္ `ဍာံ´ လၞဳိန္ရ။ ဟုိတ္နဴမိက္ဂြံဆုဪဂဗကုဪ ေထပ္ဖယ်ာတုဲ အဲဒးပ၀္ကႜဳင္ယာန္က်ာ ဗြဲမေသၝာဲရ။ အခိင္ဆုဪဂဗ ဆုိင္မုက္ကုဪမုက္မွ ေဍံဒွ္ကႜဳင္မြဲဗုီဍာံဍာံ။ ဣဏံဂွ္ နဴေအာန္လာင္ဟြံေသင္ရ။ အဲဒဇပ္ဒတ၀္အာ အေရ၀္မြဲပါင္ရ။ ``သူရ.. ထပ္တဲကုဪအဲ မာန္ဍာံဍာံဟာ?´´ဂး...။ အခိင္ဂွ္ေတွ္ ကာလအဲဂြံသတိဂွ္ သပါတဲမြဲလၸာ္ဂွ္ အဲအပ္ၿပာပ္လ၀္ လတူသပါတဲ ေထပ္ဖယ်ာတုဲ သပါတဲအဲမြဲဒုိဟ္ပႜန္ဂွ္ အဲေကမ္လ၀္ ေကၞာန္ေကၞာန္ရ။ အဲတီ... ဿဗလးသပါသတ္တဲအဲဂွ္ ဒွ္မံင္ဗုီၿပင္ `သုည´ ရ။

ရမ်ာင္နဴအဲ မြဲပါင္ေလ၀္ ဟြံၿဗဳတိတ္ကႜဳင္ရ။ အဲလပို္က္ေဖ်ံမံင္ ယ၀ုီေဍာင္ ထတ္ထတ္ရ။ မုက္မတ္ေထပ္ဖယ်ာ ဍာ္ရမတ္ကင္ကှမံင္ဂွ္ အဲပရံင္သတိကုီရ။ ဟုီဍာံဍာံေတံေတွ္ ဿအဲေတံေလ၀္ တင္ဒုင္စသုိင္ ဟြံတႝဟ္ၿခာေရင္သကအ္ရ။ ႏြံကုဪဖ်ဳန္ဆီ ၿဂဳိဟ္ကတာန္ကုီေလ၀္။ ဒုင္စသုိင္ေလပ္ကုီရဒွ္။

ဿအာ႐ုီစုိတ္အဲေတံ အဲကေလင္႐ုိဟ္လဖွ္မံင္ ယၞဳညးမေကင္သႜးကႜဳင္ ဂႜံႀသိဳဟ္ ဟုိတ္နဴသြက္ဂကူ သၝိတ္သၝိတ္ရ။ အေရ၀္ညးဟုီလ၀္ႏြံမံင္... အခိင္စုိပ္ကေရပ္ေတွ္ ဂြံသတိ ဇှသရှရ။ ``လတူနဴဂုိတ္ဂစာန္ အရာမမိက္ဂံြဒွ္သၞးတုဲ ယ၀္ဂုိတ္ဂစာန္ အရာမေထက္ကုဪဒွ္မာန္မၢး သာတုဲႏြံဂုဏ္ဖုဪေရာင္´´ အေရ၀္ရဲအဲ ေကင္ဟုီလ၀္ဂွ္ ကေလင္ၿဗဳမံင္ ညံင္ဗလံင္ ဿကေတာ၀္အဲရ။ ``ေက်ာ၀္စမ္... ၀ုတ္မန္တံ ဒးဒုင္ဒွ္မံင္၀ုတ္ေဇႝာ္၊ လၝဳဪအုိတ္ေကႝာတ္ တီတီဒဒွ္ရ ဂႜံႀသဳိဟ္ဂကူဇကု အရင္ဟြံေသင္၊ ဆဂး ... ဟုိတ္နဴက် ပေရင္သဘာ၀ ေလာကတုဲ သၵးအပ္ၿပာပ္ ၿဂိဳဟ္ကတာန္ ကုဂကူညးသအာင္´´ အေရ၀္ဣၟဲ ဇ၀္ေမာ၀္ ေကင္ဟုီလ၀္မြဲအခိင္ေတံဂွ္ အဲကေလင္ဗွ္ဗႝဳဟ္ဒး။

အဲဆာန္မံင္ေထပ္ဖယ်ာ စုဪ႓၀္ဇုတ္ရ။ ေဍံေလ၀္ ဒုင္တႜဳင္အဲ ပလံင္ဗစုိပ္ ပြှဗြဳိင္ဍဳင္ေသံ ဒႝာဲဇှသရှရ။ ကာလညး႓ါ တုိန္အာလတူ က်ာ္ဒုဪထ၀္ဂွ္ ေထပ္ဖယ်ာ ဟုီကုဪအဲ ``သူရ.. က်ာ္ဒုဪထ၀္ဏံ ရာဒႝာမိက္ ဍဳိက္ေပင္မံင္ေဏာင္´´။ ဗုီလုဪဟုီဟုီရေလ၀္... အခိင္ဂွ္ အခိင္ညး႓ါ ေတာဲအာမြဲစြံတံဂွ္ အဲလဟိင္မံင္ဍာံဍာံ။ နဴကႜာပုိယ္ ဂြဳိအ္ဆုဪဂဗညးသကအ္ အေဃာဟုီဂး တက္မံင္က်ာ ဆုဪဂဗမံင္ ဿေအာန္လာင္ဂွ္ေလ၀္ ..``သူရ ... `ယ်င္´ေတွ္ေလ၀္... ၊ သူရညးဂွ္ဒွ္ဒွ္၊ နဴဍဳင္လုဪဒွ္ဒွ္ ႓ုိန္ရပုိယ္ဆုဪဂဗ အယာံမာန္ဿေအာန္လင္ ဟြံဂြံလုက္စုက္ ကုီေလ၀္ သြက္ယ်င္ေတွ္ သီဂုိင္စြံလ၀္ ဿဂႜံႀသိဳဟ္မာန္မံင္တြဳဪရ´´။ ဍာံဍာံေတံ ယၞဳေဍံေပင္ေပင္ေတွ္ ေထပ္ဖယ်ာယ်င္ (Thiphaya Young)ရ။ ေထပ္ဖယ်ာ ဟုီဂးစမြဲမြဲေတွ္ ေဍံထမံက္ထ႟း ယၞဳေဍံတုဲဟုီရ။ အဲေလ၀္ ကာလလေဆာ၀္ ဟုီစမြဲမြဲေတွ္ စႝးဒးဟုီ `အဲ´ ဂွ္ သုင္ေစာဲဟုီေထာံ `သူရ´ ရ။

မြဲအခိင္ေတံ အေဃာဿေအာန္လာင္ေတံဂွ္ အဲဟုီတက္က်ာ ဟုီပေရာဒုင္စသုိင္ နဴဂႜံႀသဳိဟ္အဲ ဗြဲမဂႜဳိင္ဂႜင္ကုီေလ၀္ ဆဂး .. ဗတံဏံ အခိင္ညး႓ါ ဆုဪဂဗမြဲစြံေကြံေကြံဏံ အဲမြဲသၝိတ္မံင္ ညံင္သၞိင္က်ဍဳင္ရ။ ``သူရ..? သူရ ထပ္တဲကုဪအဲ မာန္ဍာံဍာံဟာ?´´ ဟုိတ္နဴအဲ သၝိတ္ၿဇမံင္လအ္လတုဲ ေထပ္ဖယ်ာ ကေလင္ထပ္ကဆံင္ မြဲပါင္ပႜန္ရ။ ဿမႝိဟ္ႀတဳံမြဲ ေထက္ကုဪႏြံ မပတံ ေထက္ကုဪေသႝအ္သႝၜ၊ ေထက္ကုဪအပ္ၿပာပ္ တံဂွ္ ဿအဲေလ၀္ ႏြံေပင္ေပင္ရ။ ေထပ္ဖယ်ာဂွ္ေတွ္ မိႝဟ္ႀတဳံဂကူလုဪဟြံဟုီ၊ ေကာန္ဍဳင္လုဪဟြံဟုီ မႝိဟ္ေဍံဆာန္မာန္ ပံင္မာန္ေစွ္စုိတ္မၢး ေဍံအပ္ၿပာပ္ဘ၀ မာန္ဖအုိတ္ရဂွ္ ေဍံေကင္ဟုီမံင္ကုဪအဲ မြဲႏွမြဲႏွရ။ အခိင္ေတံေကြံ.. အဲေလ၀္ ဗက္အလိုက္အေရ၀္ေဍံတုဲ ေကင္ဟုီလ၀္ႏြံကုီ..။ ဂကူတႝဟ္ၿခာ၊ ဍဳင္တႝဟ္ၿခာမၢး အဓိကဟြံေသင္တံဂွ္။ ဆဂး .. အေရ၀္အဲ ေဗႜတ္အာေပင္ေပင္ရ။ လၞဳဟ္ဏံမွ အဲတီ ဒႝာဲဓ၀္ဆာန္ပုိယ္ ေတၞင္တႝဟ္ၿခာ။

အခိင္ပုိယ္ဟုီဂး နဴေအာန္လာင္ေတံေတွ္ ကာလလေဆာ၀္ ပိုယ္ေကင္သၞာန္မံင္ညးသကအ္ ``အဲဆာန္မံင္ ေထပ္ဖယ်ာ တၞာတိ တၞာအကး´´ ။ ``အဲေလ၀္ ဆာန္မံင္သူရ တၞာတိ တၞာအကး ´´ မပတံဗုီဗုီဏံ ပုိင္ေကင္ဟုီဓမက္ညးကအ္ကုီ၊ ဟုီ႓တ္ကႝာတ္ ဂလုိင္ပုိယ္ဆာန္ ညးသကအ္ကုီမၢး ဗြဲမဂႜဳိင္တုပ္သၞးရ။ တုဲပႜန္.. မပတံ ရမ်ာင္ဒြက္၊ သာ္အရံင္ တံေလ၀္ ဗြဲမဂႜဳိင္ေတွ္ ဂႝပ္တုပ္သၞးဂႜဳိင္။ ကယ်ဳိင္အရံင္အဲဒးဂႝပ္ဂ္ွ အဲဟုီေတွ္ ေထပ္ဖယ်ာ အာရာန္ဓ၀ဲါဂွ္ရ။ တုဲေတွ္ ေထပ္ဖယ်ာ တက္ၿပင္နင္ ဗုီ႐ုပ္တံဂွ္ ေကတ္လ၀္ဒႝာဲဇၞာပ္၀ွာဲ (files) ေပင္မံင္ဿေလပ္တပ္ (Laptop) အဲရ။ ကာလလေဆာ၀္ အခိင္ဆုဪညးသကအ္ ဿေအာန္လာင္ဟြံမာန္မၢး ဂြံဗုဪေထာံဗုီေဍံတုဲမွ ဂြံတိက္လွိင္ဂွ္ေလ၀္ ဗတံဗြဲမဂႜဳိင္ရ။ စုိပ္အခိင္ဏံ ကာလညး႓ါ ဆုိင္မုက္ကုဪမုက္ဏံဂွ္ အဲသၢဳတ္သြာတ္ ၀ါတ္ဍာံဍာံရ။ ယ၀္ရမႝိဟ္လၝဳဪေတွ္ ညးတံႀကက္ဟုီဂ႐ုိဟ္အဲ နဒဒွ္မႝိဟ္သတၱိဟၞဲမြဲရ။

............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

``သႜးအေခါင္ကုဪအဲညိ ေထပ္ဖယ်ာ´´
``မုသူရ မိက္ဂြြံသၢးေရာ..?´´

`` ............................´´
အေရ၀္ ေထပ္ဖယ်ာ သၞာန္နင္ အလန္ကႜာဂွ္ ဓ၀ဲါဂွ္ အဲကေလင္သွ္ကုဪဟြံမာန္။
``ေထပ္ဖယ်ာ လၸေထင္ အဲစႝာဲကုဪေဗွ္ညိန၀္ ....၊ သူရ ... သူရ ထပ္တဲကုဪေထပ္ဖယ်ာဂွ္ ဒွ္ဟြံမာန္ပုဟ္´´
အဲတီ ဒဒွ္ရရမ်ာင္အဲ မံက္တိတ္ကႜဳင္ ဂတ၀္ဂတ၀္ ဟ၀၀္ဟ၀၀္။ ဓ၀ဲါဂွ္ အဲသၸရံင္သတိဂွ္ မုကၡ၀ါေထပ္ဖယ်ာ သာ္အရံင္ေဍံဗ်ဟ္မံင္ ညံင္ဟၞဲကုဪဖ်ဳန္ဆီတုဲ ဍာ္ရမတ္ေဇြာ၀္ေစွ္မံင္ နဴကႝိင္႓ါရ။ ဍာ္ရမတ္မၢးဂွ္ ဒွ္အရာ မိႝဟ္ႀတဳံတအ္ ေထက္ကုဪပတိတ္ဟြံေသင္ အေရ၀္ညးတံဟုီလ၀္ ႏြံကုီေလ၀္ အလန္ဏံ အဲထိင္ဗေဒါအ္ ဍာ္ရမတ္အဲ ဟြံမာန္ဍာံဍာံ။ ဆာန္ဟုီမၢးဂွ္ ကာလလေဆာ၀္ ဒွ္အရာပြမပုိင္ၿပှ မြဲဓ၀္ ဟြံေသင္၊ အရာပြမသႜးေကႜံေလ၀္ ေလပ္ဒွ္မာန္ကုီေဏာင္ေလ၀္။ အရာဏံ၀ြံ မုဟုိတ္ေရာ ယ၀္ေထပ္ဖယ်ာသၞာန္မၢး `ဟုိတ္နဴအဲဒွ္ ဂကူမန္´ အဲကေလင္သွ္ေဏာင္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

`ကလင္ေသာတညိ သၞာအာတရၜတံ ... ၿခာဟြံလအ္မၢး က႟င္က်ာ တှဂ်ှ (T.G) ႀကက္လုပ္စုိပ္ ေသႝဟ္ ..........?၊ ဍဳင္ .......? ေဏာင္၊ ဇၞာပ္ညးအဲ ညိင္၀တ္တုဲ ကေလင္စုတ္ ဂရတ္ဂႝိင္ညိ၊ တင္ဂုဏ္ရ´´
ဟုိတ္နဴရမ်ာင္ ကုဪသတိလတူ က႟င္က်ာဂွ္ မံက္တုိန္ကႜဳင္တုဲ ကသပ္စုိတ္ သူရ ခ်ပ္မံင္နဴေတံနဴဏံ နဴတမ္စုိပ္ေကႝႝာတ္ေလ၀္ ပုိတ္သကုတ္အာရ။

သူရ ေက်ာ၀္ေထာံေဖ်ံနင္မတ္လၸာ္သၞ၀္ နဴေပႝာ္ဗတင္က႟င္က်ာဂွ္တုဲ ဂြံဆုဪေကတ္ပၞတ္ဍဳင္ တၞးမံင္ဖ်ှဖ်ှဖ်ၜဖ်ၜရ။ သူရ လၝာ္ရံင္လၸာ္လတူမၢး ဂႜဳဓုီမံင္တုဲ အႀကာလဗုိတ္က်ာ ဖှဏာဖှနင္ မတ္ၿဗဲၿပှၿပှဂွ္ ညာတ္အာသႝံင္ေစာန္ေစာန္ရ။


သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Wednesday, November 14, 2007

သြက္ေဒံဆာန္ ကဗ်မြဲပုိဒ္

တႝံၿဇဲေလ၀္ကၜ
တႝံ႓ၜသတ္မွ
ဂြံႀကပ္မာန္ဟာ . . . . . ဆာန္။

ဂလ၀္ကုဪကၬဳိင္ထ၀္
ပ၀္ယာန္ဗၵာဲမိအၜ
ဆက္ပကၜ႐ုိဟ္တၝဲ
ဒတဲက၀ၚမာန္မွ
ၿဇဟာန္ညးေကာ္ဟာ .....။

ေဒံ .. ေသၢာံအီေက်၀္
ေကာ ... ပေယ်၀္ကုဪမုက္
ဣဏံဂွ္ဍာ္ .. ဟုမ္
ဣဏံဂွ္ဂေစအ္ .. ဖုမ္ကုဪပႜန္
ဆန္႓န္မာန္မွ
ဆာန္ေဒံဟံြေသင္ .....။

ၿဂိဳဟ္ေကာန္တံၞကုီ
သုီကေရက္ႀသဳိဟ္ေကာ
ဖ်ၜဗစုိပ္တမ္ဇုိင္ေဒံကႜာ
အပ္ၿပာပ္ဇုိန္ဏွင္အာမွ
သတၱိဍာံဟြံေသင္ပုဟ္ .... . ေဒံ။

သြက္ေကာန္ဂကူ
တုိင္ပကၜေသၢာံစုိပ္
အႀကာလတုိပ္အႀကာၿဗဲ
ခံက္တဲညှသာ
႓ုိတ္လုဪေသၝာဲကႜာေလ၀္ .....
စုိတ္ဓာတ္ေပင္ကလုိက္
ကြာ္တုိန္အာမၢး ....
`ေကာ´ ကုဪ `ဆာန္´
`ဆာန္´ ကုဪ ` ေကာ´ .............။


အီေက်၀္

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Monday, November 5, 2007

ဍာ္ရမတ္လုပ္အာအေ၀ါင္ၿဂန္

`ညးမဒးဂႝပ္ကုဪကဗ်မြဲဂွ္ ဂြံအေခါင္ ဂြံသၬဳိက္ဆာန္အာ အာစာကဗ်မၢး ဿေလာကဏအ္ သြက္ဂြံေကတ္ စရာဲ လတူနဴဏအ္ ႏြံမံင္ညိဏီဟာ၊ အာစာကဗ်ဂွ္ သြက္တင္ရန္တၞအ္ညး ဂြံအံင္ဇႝးသၞးဟြံေသင္ သြက္ ညးေလာကတအ္ေလ၀္ ထမံက္ထ႟းဏာ လ်းအရံင္ဘ၀ရေဏာင္ ဗုီဏအ္´ သၞတ္ျဗၜမြဲ ေကင္ဟုီလ၀္ရ။

ပုိယ္တအ္ ေသာ္ဂႜိင္ဂႜိင္ ... လာလာလာလာလာ+++ ၀က္လ၀္ေသႝက္ေလ၀္ တကဲလ၀္ဂႜိင္ ယွာလာလာလာလာ ++++ ဗုိက္ပံင္မှ ဗစာ္လ၀္ဟမိင္ ယွာလာလာလာလာ++++
လေဒါ၀္တၝဲေစင္ေစင္ သၞ၀္တမ္ဆုသဓုံမြဲ သၞတ္ဗႜာဲမြဲဂေကာံ ဒေယွ္ကညာင္ဒၞံင္ ဒြက္ေလဲေလဲရ၊ ဗြဲမကိတ္ညှကုဪ ဒြက္ဏအ္ သတုိင္ (style) ညးတအ္ေလ၀္ ထမံက္ထ႟းမံင္ ဗုီၿပင္ရ၊ ဿပယာံဏအ္ ညးတအ္ညာတ္အာ သၞတ္ၿဗၜမြဲ ဍဳိက္ကႜဳင္မံင္ ကြှလုိန္ဓာတ္ ကာလႀကပ္ကႜဳင္မွ ....
`ဟာ .. ညံင္ကုဪေစွ္ကႜဳင္နဴသြ၀္ ေယန္ဆာဲေကြံရ၊ ဗုဪဟြံဖဲဟုီဂွ္ ဣဏရေဏာင္၊ ယၞဳဂွ္ေလ၀္ ကလင္ရံင္စမ္... ေဒ၀ှဆာန္ ဂး ..၊ ႓ုိတ္လုဪ႓ုိဟ္ႀသဳိဟ္ဂွ္ေရာ´ ညးမြဲပါင္ အဲမြဲပါင္ ဟုီႀကဳီမံင္ လက္သဏ္မိေဒ၀ှဆာန္ရ၊ မတ္ညးတံ သၝှေက်ာ၀္ဗက္အာသၞတ္ၿဗၜဂွ္ ဒုဪကုဪေကႜံအာဿမတ္ရ။
`ညးဂွ္ဂြံဒွ္သၬဳိက္ဆာန္ေဒ၀ှေရာ၊ မိက္ဂြံတီေကြံရ´ ၀င္မန္စတုိန္အေရ၀္မၢး ..
`ဂြံတီေဏာ ဟြံလအ္ရပုဟ္ ရဲတအ္သၸကေမႜာန္တုဲ မင္ေက်ာ၀္ညိကႜာ´ အေရ၀္ယုဂႏၶ၀္ဂွ္ သကအ္ရဲဂမႜဳိင္ ဓုိင္ကေတာ၀္တုဲ ငၝင္မံင္ သုီညးဖအုိတ္ရ။
`အေရ၀္ယုဂွ္ မုေရာ၊ မုယုဟုီဗုီလုဪေရာ၊ ေဒ၀ှဂွ္ အဲေကတ္ကုဪဒုဪဂြံေဏာင္ .. ဟး ဟး ဟး .....´
အေရ၀္ယုဂႏၶ၀္ဏအ္ သကအ္ရဲဂမႜဳိင္ ၿဂဳိင္သၸဗ်ံက္စအုိတ္ရ၊ ယုဂႏၶ၀္ဂွ္ ဒၞာနဴမႝိဟ္တႜဓန ဟြံေသင္ဟာ၊ ဒၞာနဴဥပဓိ ႐ုပ္ဟၞဲဟာ၊ ဒၞာနဴကေမႜာန္ မညိင္တန္ဟၞဲဟာ၊ မုဒွ္ဒွ္ေလ၀္ စုိပ္မြဲတၝဲမၢး ဘ၀ညးေတံေလ၀္ ညံင္ရၜအဓိပၸါယ္ ယၞဳဂွ္ကုီ ဒးလွဳင္ညံင္ဒုဪ မြဲမကုီေဏာင္ဂွ္ ညးေတံပေတွ္လ၀္ရ။
+++++++++++++++++++++

`ေၿပစုိတ္ညိရ ေဒ၀ှ၊ အဲဒုင္မံင္ဂုဏ္ ဟလုိင္ဏအ္ရေတွ္ ေဒ၀ှဟြံမိက္ကလင္ေတွ္ လက္ကရၜ အဲဟြံဟုီရပုဟ္´
` ........................................´
`ဟြံေကာ္ ဟြံဟုီသၢးဂွ္ လၸကုဪဒွ္ညိဏာ၊ လတူေဗွ္ ကုဪအဲဂြံဆက္ေဆာံ ဗုီတမႜာေတံညိဏာ.....´
` ...........................................´
`ေဒ၀ှ ကုဪအေခါင္ဏာ၊ လၸေထဲကုဪအဲဏာ ...´
ရမ်ာင္ `ဏာ´ ဗညာအာဲဆာန္ ဆက္ကႜဳင္မံင္ဂွ္ ေဒါသေဒ၀ှေလ၀္ အသိင္ယအ္ေစွ္အာ သုိက္သုိက္ရ၊ ဍာံဍာံေတံ ဂွ္ ေဒ၀ှေထဲမံင္ကုဪ ဗညာအာဲဆာန္ ဟြံေသင္၊ စုိတ္ဟြံမိပ္သက္သက္ရ၊ ေမတၱာေဒ၀ှ စြံပတန္လ၀္ လတူဗညာအာဲ ဆာန္ဂွ္ ဟြံယအ္နဴေမတၱာ ေကာေဒံ၊ ဟြံဂႜဳိင္နဴေမတၱာသကအ္ရဲ။
`ေဒ၀ှ.. အဲဒးအာရေဏာင္၊ နဴကႜာအဲဂြဳိအ္အာဏီေတွ္ ေဗွ္ဟြံေထဲကုဪအဲပုဟ္ နကုဪအေရ၀္မြဲပါင္ဏအ္ ကုဪအဲ ဂြံမိင္ညိဏာ...´
ေဒ၀ှ မုေလ၀္ဟြံကေလင္ဟုီမြဲသာ္ ဗညာအာဲဆာန္ ဒးအာေကႜာန္စ ဿဍဳင္ေသံေဏာင္ဂွ္ ဟုီလၜမံင္ကုဪေဒ၀ှ မြဲဏွမြဲဏွ၊ ႓ုိန္ဟြံမိက္ကုဪအာေလ၀္ ေဒ၀ှဟြံဂံင္တာဒႝာ၊ ကြှဂႜၜအေဃာအာမံင္တရၜ ဆုဪညာတ္အာဍာ္ကၞာ မိက္ဂြံ သုင္တြဳဪရ၊ နကုဪဇုက္ ယ၀္ရတံင္ၿဂဲဓဇက္လ၀္ ၿဂက္ၿဂက္မၢး အေခါင္သြက္ဂႜၜတအ္ ဂြံသုင္ဍာ္ဂွ္ ဟၞဲရ။ ေဒ၀ှေလ၀္ ပေရာဒဒွ္ ဂေကာံသၝိကၞိန္ ဗညာအာဲဆာန္ တအ္ဟြံတီဟုီဂွ္ တၞာမလၝၜေလ၀္ဟၞဲ၊ ေဒံဗညာ `အံင္မန္´ ဂွ္ အံင္အာ စွ္တန္ နကုဪဂုဏ္ေတၞင္ (Distinctions) မသုန္ဘာသာတုဲ လုပ္လာင္ဂဥဳဲရ။ ခရိတ္ကြးဘာဂဥဳဲမြဲတႜ နကုဪႀသန္လုပ္ မြဲတၝဲမသုန္ႀတၜလၝီဂွ္ ကာလလုဪေလ၀္ ဟြံ႐ုမ္ဂပ္၊ ဍာ္ဂွ္ညာတ္မံင္ဖုိဟ္ ဒၞာနဴဇကုစုဪဒႝာတုဲ တင္ရန္တၞအ္ ညးတအ္ မၵး ၿပဟ္လလုဲအာဂွ္ေလ၀္ ေဒ၀ှ ဟၞဲပၞိက္။
`ေဒ၀ှ သႜးမံင္အေခါင္ရဗညာ၊ ကာလလုဪေလ၀္ အဲေထဲကုဪေဗွ္ ဟြံမာန္ပုဟ္´
ကာလဂွ္မၢး ညး႓ါဏအ္ အီေခၞာမ္တုိန္ ဗြဲမမိပ္ၿမဟ္ လတူဂႜးဍာ္ေမတၱာဏအ္ အရံင္ဟြံၿပံင္၊ ဆက္တုဲ ေက၀္ၿဇဳင္ အာမံင္လၞဳိန္။
+++++++++++++++မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Friday, November 2, 2007

ဗုီ႐ုပ္ခ်ှဒရာင္ ဿေပဲါေကာံဓ႐ုီ ထမံက္ထ႟း ရာမညေဒသ

ဗုီ႐ုပ္ဂမႜဳိင္၀ြံ ကလိဂြံနဴ MRC-USA ေရာင္။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

သဘင္ပါတှ ေဟာလ္၀ိန္

မပၱံ မာံအာကာ ေကုာံ ဂေကာံ အာမ္၊ ဒဗလ်ဴ၊ ေအာ (M.W.O) ေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္ပါတှ ေဟာလ္၀ိန္ မိပ္ၿမဟ္ အီၿဂဳိင္ ဿစၞတ္တၝဲ ၃၁၊ ဂိတုအံင္ထ၀္ဗာ ဂွ္ရ။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ဇၞန္ဂလာန္

ဒးလွာဲ ဒးသႜဳင္ပတုိန္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ လညာတ္
ဒးသႜဲလ၀္လၞဳိန္ ဒးကုဪသအးဇၝးမံင္လၞဳိန္ဂွ္ ေစတနာ
သႜဳင္လ၀္ဟြံဂြံ ဒးဖ်၀္လ၀္လၞဳိန္ဂွ္ မာန
ဒးေကတ္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ ခန္လၝတ္
ဒးဂႜာဲလ၀္ဂႜဳိင္ဂႜဳိင္ဂွ္ ဗဟုသုတ
ဂြံတီေကတ္ ခုိဟ္၊ ပေရံ၊ ဂုဏ္၊ ဒုဟ္ မာန္ဂွ္ ပၚပဲါ
ဒးႏြံဗုိန္မံင္ဿကၬဟ္လၞဳိန္ဂွ္ တင္ရန္တၞအ္
ကေဟာံမံင္ေလ၀္ ကေလင္ဂတးဟြံဂြံဂွ္ ေဗႜတ္မွာ
သာသၸအ္ေထာံဟြံဂြံ ဒးစြံလ၀္လၞဳိန္ဂွ္ ဓ၀ိင္
ေလာန္အာတုဲ ကေလင္ေကတ္ဟြံဂြံဂွ္ အခိင္
ေဍာင္ေလ၀္ဇူေထာံဟြံဂြံဏီ ဒးၿဂိပ္ထေဍင္ဗက္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ တုိင္ပကၜ


ခ်ဴ - ေကွ္တၞိ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ဟုီေကာ္မံင္ကုဪလၞဳိန္

ဆာန္ဟုီဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္နဴၿဂဳိဟ္ကတာန္
ဂံံြဆာန္မာန္ဂွ္ ၀ါတ္မံင္ရ
ဆဂး ...
ပၞိက္စုိတ္ေဒံမြဲ ယ၀္ဗေပင္ကုဪမာန္
ပကၜအႀကာကႜအ္ဥဒ်ာန္
ညးကုဪ၀ဲါမွ ဂြံသာယာ
အေခါင္တၞာဒဪ႐ုဲေလ၀္ဟၞဲ
သႜဳင္ေလာန္ေလ၀္ ညးကုတ္ကႝာင္
စုိပ္အခိင္ဟြံရာင္ေလ၀္ ညးဂဗုိင္
ဂ်ဳိင္မံင္ကုီ ပကၜဗုီဏံဂွ္ ေဒံဟြံမိက္စ႐ွ္ဍာံဍာံ ........

ဿၿဂဳိပ္ေဟမာ အႀကာလတုိပ္ဗု
လတူဒုဪဗ်ဳမြဲဒႝာဲ
ေကတ္မၢးဒးဂြံ
ဗက္ရာသှတုဲမွရာင္
ပႜထာင္အတုိင္ပၞိက္စုိတ္ဆႏၵ
ဒွ္ဘ၀ပကၜမြဲေဍာင္
ေကာေဂႜာင္႓ွ္ ဖ်ၜနင္တုဲ ကုဪေဒံစ႐ွ္မၢး ........
ဇၞာပ္စကၠ မဆုဲၿပံင္အာ
ဿကေတာ၀္ေကာ႓ါ
ေကာဆာန္ ေကာဆာန္
ေကာ္ဟုီမံင္ကုဪလၞဳိန္ေဏာင္ .............။

ခ်ဴ - ဗညာခပ္သီ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...