မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Friday, November 2, 2007

သဘင္ပါတှ ေဟာလ္၀ိန္

မပၱံ မာံအာကာ ေကုာံ ဂေကာံ အာမ္၊ ဒဗလ်ဴ၊ ေအာ (M.W.O) ေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္ပါတှ ေဟာလ္၀ိန္ မိပ္ၿမဟ္ အီၿဂဳိင္ ဿစၞတ္တၝဲ ၃၁၊ ဂိတုအံင္ထ၀္ဗာ ဂွ္ရ။

No comments: