မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Saturday, December 22, 2007

ပတုိန္ငၝဳဟ္မး `သုည´

မႝိဟ္ဒှဟၞဲေလ၀္
အာကာသယာန္
ဗလးပတုိန္မာန္မံင္ အေခတ္ဏံ..။

ကာရန္ဟၞဲေလ၀္
လၝဳဪဒွ္ကႜဳင္ ကဗ်မြဲပုိဒ္မာန္။

ဇာတ္ခ်ှဒရာင္ ဟၞဲေလ၀္
ဒွ္၀တၳဳ မာန္။

ဂႜံႀသဳိဟ္ၿဂဳိဟ္ကတာန္ ဟၞဲေလ၀္
ဓ၀္ဆာန္ဒွ္ေလပ္ကႜဳင္..။

ဟုီဟဂွ္ေတွ္
အေရ၀္မၢး ``အဲဟၞဲေလ၀္´´
ေ၀ါဟာဏံ သဒးကေလင္ စၞှစၞတ္။

ေ၀ါဟာမၢး ``အဲ´´ ဒႝာဲဏံဂွ္
ဒွ္ ``အဲ´´ ကဆံင္လုဪ......?

အခိင္ဇုတ္ဒွ္ပေတင္
သၞဳဟ္ယက္ဒဂုဲတုိန္ လတူအာကာသ
ဟြံဒွ္လက္ကႜဳိက္ ညးေလာကတအ္ပုဟ္ေတွ္.....။


သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

မိႆဟာဲ သကအ္ရဲ

မြဲတၝဲဂွ္ သကအ္ရဲညး႓ါ ကြာ္တရၜ စုိပ္အာဌာန္ ကႏၱာရဗတှ မြဲဒႝာဲရ။ အေဃာဂွ္ ညး႓ါဂွ္ အေရ၀္ဂႜဳိင္ညးသကအ္တုဲ ရဲမဲြဂွ္ စာဲစုတ္နကုဪသတ္တဲ မြဲလစုတ္ရ။ ညးမဒးဒုင္စာဲဂွ္ မုဟြံကေလင္ဟုီမြဲသာ္ နကုဪတႝဳင္ေလံ ညးေတံခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူဗလးဗတှ ``တၝဲဏံ ရဲအဲ စာဲအဲနကုဪသတ္တဲ´´။

ညး႓ါဂွ္ ဆက္ကြာ္အာတရၜ ဂတဂွ္ပႜန္တုဲ ဆုဪေကာန္ၿဂဳိပ္မြဲရ။ ညး႓ါဂွ္ ဂဇအ္ဇူဒုီရ။ ဗဒဲါၿဂဳိပ္ဂွ္ ဍာ္ၾကဳင္ႏြံမြဲတုဲ ညး႓ါဂွ္ ဟုံဍာ္ရ။ အေဃာဂွ္ သကအ္ရဲ ညးမဒးဒုင္စာဲကႜာေတံဂွ္ ဗႜဳိက္အာဍာ္တုဲ သကအ္ရဲ ညးမစာဲဂွ္ ဟံင္ညးေတံရ။ ကာလညးေတံ လကုိတ္ငၝဳဟ္တုိန္ဂွ္ ညးေတံခ်ဴစၞတ္သမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးမြဲ ``တၝဲဏံ ရဲအဲ ဟံင္ျပာ္လ၀္ လမ်ဳီအဲရ´´။ ရဲညးေတံ ညးမစာဲဂွ္ ဟြံကႜဳိဟ္အဓိပၸါယ္တုဲ သၞာန္တုိန္ ``မုပ အေဃာအဲစာဲရဲဂွ္ ရဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူဗလးဗတှတုဲ ကာလအဲဟံင္ျပာ္ရဲဂွ္ ရဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးေရာ´´။

ကာလဂွ္ ညးမဒးဒုင္စာဲဂွ္ သွ္ ``မိႆဟာဲဇကု ဒႝာဲပေရံလ၀္ ႏြံတအ္ဂွ္ ခ်ဴသမၱီလ၀္ ဒႝာဲမေကႜံဟဲေလာဲသြာ လတူဗလးဗတှတုဲ အရာမိႆဟာဲဇကု ခုိဟ္ႏြံဂုဏ္တအ္ဂွ္ ညံင္ဂြဳိအ္၀ုိတ္ ညံင္ဂြဳိအ္ေကႜံလုီလာ္အာ အဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးရ´´။

ဿအဿပြဳိင္မြဲမိေနတ္ဂွ္ တီေကတ္မႝိဟ္မြဲမာန္။
ဿအဿပြဳိင္မြဲနာဍှဂွ္ ဒေဒွ္ဒယွ္ ကုမႝိဟ္မြဲမာန္။
ဿအဿပြဳိင္မြဲတၝဲဂွ္ ဒွ္မိႆဟာဲ သကအ္ရဲခိုဟ္ ကုမႝိဟ္မြဲမာန္။
မိႆဟာဲ သကအ္ရဲခုိဟ္မြဲ၀ြံ ဒွ္သြက္ဘ၀ခုိဟ္ မြဲဘ၀ရ။


(ကဲနင္နဴေ၀ပ္သာ္ ဘာသာသအာင္မြဲေရာင္)

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Sunday, November 25, 2007

တၝဲဒတုံ႓ှ ဿမၝဳိလ္နဴဂယး

အဲကုဪေဍံတႝဟ္ျခာ
ပမာညံင္ `ဂ´ ကုဪ `ပ´
ေတႝာ၀္၀ံသဟြံေသင္
အယာံမတ္ သၝိေရင္ေကၞင္ဆက္ရ...။

``အဒါတ္ဗက္ဗ်
ေကာန္ဗက္မိမ´´
ဂလာန္မန္တမႜာ
ေတာ္စကာေလပ္မၢး ဒ္ွငၝဳဟ္မးဍဳင္....။


``တုပ္တုပ္ရ´´
ေက်ာ၀္စမ္... ဟုီကႜဳင္ပႜန္ဣယ်
ပေတာံပႝတအ္..
အာကာသေတံကွ္
ထႝဟ္ဍာ္ဟၞဲ ..... ယၞဳမၢး `ၿဗဲ´ ဂူေဖ်ံမံင္
ေလၢာ၀္ေစာ၀္ကွ္ညံင္ကၛင္
ဆဂး ရမ်ာင္ဍာ္ဆင္ ..... ပန္လွင္မံင္ကေတာ၀္အဲ။

ဂေစံမဒေယွ္ဒြက္
ဓနက္လ၀္ဿခ႐ုိင္
ဂေစံအ႐ုိင္တအ္
လယအ္ဟြံဒးဒုင္ ပ၀္တုိန္မံင္သႜဳင္သႜဳင္....။

ဓ၀္ဍာံဒွ္အာစာသ၀္
ဓ၀္႓ုိဟ္လလံ ယဲဟြံဗႜးဏီ
အဲတီ.. ဿဗလးမုကၡ၀ါေဍံ
ဍာ္ရမတ္ `ပေတာံ´
က႐ုဏာ `ပေတာံ´....။

အရာတၞးဂွ္ ဗက္ကၞာတ္ကသအ္
ဒႝာဲဂႜဳဓုီတအ္ ေဍန္ပၞတ္ခေဍက္
လဟုီညံင္ဖုဲကေ၀က္
သဘာ၀တအ္ ေကႜံခႝင္
အ႐ွဳိဏ္တၞိစမံက္ဗက္..
ဿမၝဳိလ္နဴဂယးဂွ္
တၝဲဒတုံမံင္႓ှဣယ်........။

သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ဂႜံႀသဳိဟ္အတိက္ `နန္´

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´

ေက်ာ၀္စမ္....။ တၝဲတၞးကႜဳင္ဣယ် မြဲတၝဲပႜန္။ နဴဂယးျပဟ္ ပံက္မႜာ္တုိန္မတ္ဗက္ဂွ္ ဿကၬဟ္ေတံ `နန္´ ေကတ္လ၀္ဒႝာဲတုဲ ဿမြဲတၝဲ ဗုီလုဪအခိင္တအ္ ဂြံတတ္သ႐ုင္ေရာဂွ္။ နန္ေယ်... ဟုိတ္နဴလဂါမ္အဲ လဇုဲမံင္ဟာ? ဟြံေသင္သာ္ဂွ္ နန္ၿဂိပ္ပဲါဒၜမံင္ ေသၝာဲေသၝာဲဟာဂွ္ အဲေတာ္၀ါတ္ေကြံေကြံ။ နကုဪလႝီဏံမြဲစုိက္ဂြှ ယၞဳမၢး `နန္´ ဍံက္ေစာန္မံင္ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲ။ ဒးကတုဪဒွ္ ဿေလာကတၝဲဏံဂွ္ ဒးဂဗစုင္ေလင္ရနန္။ ဟုိတ္နဴအဓိပါယ္ မတြံဂး `ဆာန္´ ဂွ္ ၿဇဳိဟ္နက္ေလာန္ဟာ?၊ ဟြံေသင္ေတွ္ ဟုိတ္နဴညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာ?
ဒးဟုီဍာံဍာံေတွ္ ဗုီဟလုိင္အဲ ဆာန္ေစာဲမံင္နန္ဂွ္ စုဪကုဪတၝဲဏံ ခ်ဴထမံက္အဓိပါယ္ နကုဪကဗ်မြဲပိုဒ္ စုိပ္ဒတုဲဟြံမာန္ဏီ။

ေမတၱာပေတာံ၊ လအီပေတာံ၊ က႐ုဏာပေတာံ တုဲပႜန္ နာက်ာပေတာံတအ္ဏံ လပုိက္လြိင္နင္မံင္ သၞဴေဍာင္ပကၜတအ္ဂွ္ နဴဂယး တၝဲပႜဳိတ္ အဲဒးစိန္ဂႜက္ ဒးလပုိက္ယ၀ုီ ယုီမံင္ ဿ`ပေတာံ´ ဖအုိတ္ဏံဂွ္ ဗုီလုဪဘ၀အဲ၊ ေကႜင္ကၬဟ္အဲ အရာဆာန္မံင္ `နန္´ ဍာံဍာံတအ္ဂွ္ ဂြံဒွ္အတုိင္မဍာံစၞတ္ မာန္ညိဂွ္ေရာ?။ အဲ ကာလလေဆာ၀္ခ်ပ္မံင္.... ဘ၀အဲ ဒးယုီမံင္ အၾကာသၞဴအျမာဲ `ပေတာံ´ ဏံဂွ္ ေထက္ႀကဳိက္မံင္ ကုဪ ဂႜံႀသဳိဟ္နန္ ညိဏီဟာ? အဲပတိတ္မံင္ျဇဟတ္ ဖုိဟ္ရနန္။ အဲဆလအ္ ဟြံဆုတ္ကေလင္ပုဟ္။ အရ၀္ကေသဲ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ နဴတမ္စုိပ္ေကႝာတ္ သၸတုိင္ခှတုဲ ဇေရင္နန္ႏြံ တၝဲဏံ ဟြံေသင္ေတွ္ တၝဲယး ဒးစုိပ္ေဏာင္ အဲေစွ္စုိတ္။ အဲကာလလေဆာ၀္ ခ်ပ္မံင္...။ တရၜအဲ တုပ္သၞဟ္မံင္ ညံင္ဂႜံင္ပသဲ ကြှပၞတ္ဟာဂွ္။ လအိတ္ဂွ္ ဆုဪေကတ္မာန္ကုီေလ၀္ မြဲေတာဲမြဲဒြန္ ဂြံခံက္တဲကုဪ `နန္´ ဂွ္ ဍေဟာ၀္မံင္ဟြံစုိပ္။

သႝာံတအ္ၿပံင္လွာဲ။ ဒႝာဲတိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ဒွ္မံင္သမၱီ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲဏီ။ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ေသင္ဟာ....၊
``ဿဗြ၀္တိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ပကၜဍာဲဍာဲ လၸပတုိန္စရာဲ၊ တုဲေတွ္ ပတိတ္ဍာ္ရမတ္တုဲ လၸကႜဳင္လ႐ုိအ္မံင္ မြဲႏွမြဲႏွ´´
ဟြံေသင္ပုဟ္နန္။ အဲဟြံထိင္ ဍာ္ရမတ္အဲရပုဟ္။ တၝဲဏံ ပကၜဍာဲဍာဲ၊ ပကၜသႝံင္အရံင္ဍဳီတအ္ အဲဂြံအေခါင္ ပတုိန္စရာဲ `နန္´ဂွ္ ဍာ္ရမတ္အဲ ဒွ္ပှတိ။ အေရ၀္`နန္´ဟုီဂွ္ လၞဳဟ္ဒွ္သက္သှရ `နန္´။ ခ်ဳိန္ခဏဍာ္ရမတ္အဲ ျပဟ္ဒတုံေစွ္မံင္ ဿဗလးတိဖအုံ `နန္´ဂွ္ အဲဂြံမိင္ေကတ္ ရမ်ာင္ကၿမၜ ဖအၜတက္တဲ ကုဪမံင္ျဇဟတ္ကုအဲ။

အဲေဖ်ံလ၀္ သၢဳတ္သြာတ္မြဲရ `နန္´။ နာခႏၶကာယအဲ အခိင္ဒွ္ေဆာံ သၞဳဟ္ယက္ဒဂုဲတုိန္ လတူဗလးအာကာသ ညံင္ဂြဳိအ္ဒွ္ ကမႜိခၬက္ေလာကဂွ္။ အဲလၝာ္ရံင္ဂႜးအာကာသဂွ္ တၝဲဏံ ဗတံဂိတုေပင္နန္။ အဲဗွ္သႝာ `နန္´ ေကြံေကြြံ။

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´သူရဇၨ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Saturday, November 24, 2007

ဒးစတမ္နဴ `သုည´

`မင္ေပင္ၾသန္´ လၞဳဟ္ဂြံအာယုက္ (၇) သႝာံရေတွ္ စမံင္ဘာတန္သဇုိင္ ဿဘာေကာန္ဂကူမန္ရ။
မြဲတၝဲဂွ္ အပါ `မင္ေပင္ၾသန္´ တအ္ နာဲအံင္ရတ္ ညာတ္ေကတ္ တႝးစကၡဴသြဟ္ `မင္ေပင္ၾသန္´ သွ္လ၀္လိက္စမ္႓တ္တုဲ ဟုီတုိန္ကုဪေကာန္ဗႜာဲညးေတံရ။

နာဲအံင္ရတ္= ေကာန္ဗႜာဲ....၊ မုပ ဿသြဟ္ေကာန္ဗႜာဲ သွ္လ၀္လိက္ဏအ္ မုမြဲစၞတ္ေလ၀္ဟြံဂြံ၊ ခရက္လ၀္မွင္ဍာဲဖအုိတ္တုဲ ကုဪလ၀္စၞတ္ `သုည´ ဟာ?
မင္ေပင္ၾသန္= အာ... အပါမြဲေတွ္...၊ အာစာေၟာံဗေတာန္လ၀္ ``အရာလုဪမြဲဟြံဟုီ ဒးစပတမ္နဴ `သုည´ ဖအုိတ္ရေဏာင္´´ဂး။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Tuesday, November 20, 2007

ဒြက္စးဍာ္ထပၚလပွ္

ဂိတုေပင္တၞး
မတ္ၿဗဲအးမွ
ေကာ္အဲ ျဇဟာန္ဟာ.....?

စုိပ္ဂႜံင္လးပကၜ
တၝဲဟြံကတူမွ
ကြာ္တၜမြဲစြံ မာန္ဟာ......?

စးတုိန္ေဇၞာ၀္ဍာ္
ထပၚဍာန္လပွ္၀ဲ
ဂစာန္နဇဲ ဟြံမာန္ဟာ.....?

ေဃာဘ၀ေကႜံဌာန္
အေရ၀္ဆာန္မြဲပါင္
ကၛာင္အာနဴၿဂဳိဟ္အဲ
ေဒံမဲြဟြံပေတွ္မၢး
စုိပ္တုိင္ပကၜဇႝးမွ
``အေရ၀္ဆာန္ေကြံေကြံရ´´
လၸဟုီကႜဳင္ညိ......။

`ဘ၀´ဟုီဂွ္
ညံင္လပွ္သႜဳင္သ၀္
ပ၀္တုိန္ပ၀္ေစွ္
ေဖ်ံလ၀္ဘဲညိင္ သႜိင္လ၀္ဟြံဂြံ ......။

ေဃာမံင္သၝိသ၀္
လၸဖ်၀္စုိတ္ဓာတ္
လညာတ္ကုဪေသၝာဲဂႜိင္
ဓ၀ိင္သြက္ဂကူ
ပူဇၜဍာ္ဓတ္
ဗေပင္ျဇဟတ္တုဲ
ပုိယ္ညး႓ါမြဲကႝက္
ဆက္တဲဗုိန္ဗုိန္
ကြာ္လုိန္တုိန္စုိအ္ .........။

ဗညာရာဇ္

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

မင္ကုဪဇုိန္ပုိန္ဟာ

အ႐ွဳိဏ္ေတံမံက္ဣယ်
ၾကပ္ေညာန္ကုဪ တၝဲတၞးရေထင္...။

လညာတ္သမၱီကႜိပပ္
အိက္မိဟ္ျခပ္မံင္အုိတ္သုီ
အာ႐ုီစုိတ္ဟြံကႜးဖၬး
ဟြံတီ `တၞး´ ဏီဂွ္ သဒးကႜဟ္ပဲါ .....။

ႀယၜညးမြဲ မိက္ဂြံစုိပ္သြ၀္
နာ.. ဓ၀္ဏံလၝတ္
ဒါန္ဂွ္ မွတ္ပတုဲ...။

မိက္ဂြံစုိပ္နိဗၺာန္ဟာ?
၀ိပႆနာဂွ္ ေဇႝာ္ပၞ၀္
ဓ၀္က်ာ္ႀတဲ တြံလ၀္ဿပိဋကတ္ႏြံ....။

ဂး.... ရဲသဟာဲေယ်....
တၝဲတၞိဏံမံက္ေတွ္
မုရဲ မိက္ဂြံ ... ဂြံမုေရာ.....?

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...