မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Saturday, December 22, 2007

ပတုိန္ငၝဳဟ္မး `သုည´

မႝိဟ္ဒှဟၞဲေလ၀္
အာကာသယာန္
ဗလးပတုိန္မာန္မံင္ အေခတ္ဏံ..။

ကာရန္ဟၞဲေလ၀္
လၝဳဪဒွ္ကႜဳင္ ကဗ်မြဲပုိဒ္မာန္။

ဇာတ္ခ်ှဒရာင္ ဟၞဲေလ၀္
ဒွ္၀တၳဳ မာန္။

ဂႜံႀသဳိဟ္ၿဂဳိဟ္ကတာန္ ဟၞဲေလ၀္
ဓ၀္ဆာန္ဒွ္ေလပ္ကႜဳင္..။

ဟုီဟဂွ္ေတွ္
အေရ၀္မၢး ``အဲဟၞဲေလ၀္´´
ေ၀ါဟာဏံ သဒးကေလင္ စၞှစၞတ္။

ေ၀ါဟာမၢး ``အဲ´´ ဒႝာဲဏံဂွ္
ဒွ္ ``အဲ´´ ကဆံင္လုဪ......?

အခိင္ဇုတ္ဒွ္ပေတင္
သၞဳဟ္ယက္ဒဂုဲတုိန္ လတူအာကာသ
ဟြံဒွ္လက္ကႜဳိက္ ညးေလာကတအ္ပုဟ္ေတွ္.....။


သူရဇၨ

No comments: