မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Saturday, November 24, 2007

ဒးစတမ္နဴ `သုည´

`မင္ေပင္ၾသန္´ လၞဳဟ္ဂြံအာယုက္ (၇) သႝာံရေတွ္ စမံင္ဘာတန္သဇုိင္ ဿဘာေကာန္ဂကူမန္ရ။
မြဲတၝဲဂွ္ အပါ `မင္ေပင္ၾသန္´ တအ္ နာဲအံင္ရတ္ ညာတ္ေကတ္ တႝးစကၡဴသြဟ္ `မင္ေပင္ၾသန္´ သွ္လ၀္လိက္စမ္႓တ္တုဲ ဟုီတုိန္ကုဪေကာန္ဗႜာဲညးေတံရ။

နာဲအံင္ရတ္= ေကာန္ဗႜာဲ....၊ မုပ ဿသြဟ္ေကာန္ဗႜာဲ သွ္လ၀္လိက္ဏအ္ မုမြဲစၞတ္ေလ၀္ဟြံဂြံ၊ ခရက္လ၀္မွင္ဍာဲဖအုိတ္တုဲ ကုဪလ၀္စၞတ္ `သုည´ ဟာ?
မင္ေပင္ၾသန္= အာ... အပါမြဲေတွ္...၊ အာစာေၟာံဗေတာန္လ၀္ ``အရာလုဪမြဲဟြံဟုီ ဒးစပတမ္နဴ `သုည´ ဖအုိတ္ရေဏာင္´´ဂး။

No comments: