မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Tuesday, November 20, 2007

ဒြက္စးဍာ္ထပၚလပွ္

ဂိတုေပင္တၞး
မတ္ၿဗဲအးမွ
ေကာ္အဲ ျဇဟာန္ဟာ.....?

စုိပ္ဂႜံင္လးပကၜ
တၝဲဟြံကတူမွ
ကြာ္တၜမြဲစြံ မာန္ဟာ......?

စးတုိန္ေဇၞာ၀္ဍာ္
ထပၚဍာန္လပွ္၀ဲ
ဂစာန္နဇဲ ဟြံမာန္ဟာ.....?

ေဃာဘ၀ေကႜံဌာန္
အေရ၀္ဆာန္မြဲပါင္
ကၛာင္အာနဴၿဂဳိဟ္အဲ
ေဒံမဲြဟြံပေတွ္မၢး
စုိပ္တုိင္ပကၜဇႝးမွ
``အေရ၀္ဆာန္ေကြံေကြံရ´´
လၸဟုီကႜဳင္ညိ......။

`ဘ၀´ဟုီဂွ္
ညံင္လပွ္သႜဳင္သ၀္
ပ၀္တုိန္ပ၀္ေစွ္
ေဖ်ံလ၀္ဘဲညိင္ သႜိင္လ၀္ဟြံဂြံ ......။

ေဃာမံင္သၝိသ၀္
လၸဖ်၀္စုိတ္ဓာတ္
လညာတ္ကုဪေသၝာဲဂႜိင္
ဓ၀ိင္သြက္ဂကူ
ပူဇၜဍာ္ဓတ္
ဗေပင္ျဇဟတ္တုဲ
ပုိယ္ညး႓ါမြဲကႝက္
ဆက္တဲဗုိန္ဗုိန္
ကြာ္လုိန္တုိန္စုိအ္ .........။

ဗညာရာဇ္

1 comment:

Jhon Janu said...

ခိုဟ္ေကြံရ......