မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Tuesday, November 20, 2007

မင္ကုဪဇုိန္ပုိန္ဟာ

အ႐ွဳိဏ္ေတံမံက္ဣယ်
ၾကပ္ေညာန္ကုဪ တၝဲတၞးရေထင္...။

လညာတ္သမၱီကႜိပပ္
အိက္မိဟ္ျခပ္မံင္အုိတ္သုီ
အာ႐ုီစုိတ္ဟြံကႜးဖၬး
ဟြံတီ `တၞး´ ဏီဂွ္ သဒးကႜဟ္ပဲါ .....။

ႀယၜညးမြဲ မိက္ဂြံစုိပ္သြ၀္
နာ.. ဓ၀္ဏံလၝတ္
ဒါန္ဂွ္ မွတ္ပတုဲ...။

မိက္ဂြံစုိပ္နိဗၺာန္ဟာ?
၀ိပႆနာဂွ္ ေဇႝာ္ပၞ၀္
ဓ၀္က်ာ္ႀတဲ တြံလ၀္ဿပိဋကတ္ႏြံ....။

ဂး.... ရဲသဟာဲေယ်....
တၝဲတၞိဏံမံက္ေတွ္
မုရဲ မိက္ဂြံ ... ဂြံမုေရာ.....?

No comments: