မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Sunday, November 25, 2007

ဂႜံႀသဳိဟ္အတိက္ `နန္´

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´

ေက်ာ၀္စမ္....။ တၝဲတၞးကႜဳင္ဣယ် မြဲတၝဲပႜန္။ နဴဂယးျပဟ္ ပံက္မႜာ္တုိန္မတ္ဗက္ဂွ္ ဿကၬဟ္ေတံ `နန္´ ေကတ္လ၀္ဒႝာဲတုဲ ဿမြဲတၝဲ ဗုီလုဪအခိင္တအ္ ဂြံတတ္သ႐ုင္ေရာဂွ္။ နန္ေယ်... ဟုိတ္နဴလဂါမ္အဲ လဇုဲမံင္ဟာ? ဟြံေသင္သာ္ဂွ္ နန္ၿဂိပ္ပဲါဒၜမံင္ ေသၝာဲေသၝာဲဟာဂွ္ အဲေတာ္၀ါတ္ေကြံေကြံ။ နကုဪလႝီဏံမြဲစုိက္ဂြှ ယၞဳမၢး `နန္´ ဍံက္ေစာန္မံင္ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲ။ ဒးကတုဪဒွ္ ဿေလာကတၝဲဏံဂွ္ ဒးဂဗစုင္ေလင္ရနန္။ ဟုိတ္နဴအဓိပါယ္ မတြံဂး `ဆာန္´ ဂွ္ ၿဇဳိဟ္နက္ေလာန္ဟာ?၊ ဟြံေသင္ေတွ္ ဟုိတ္နဴညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာ?
ဒးဟုီဍာံဍာံေတွ္ ဗုီဟလုိင္အဲ ဆာန္ေစာဲမံင္နန္ဂွ္ စုဪကုဪတၝဲဏံ ခ်ဴထမံက္အဓိပါယ္ နကုဪကဗ်မြဲပိုဒ္ စုိပ္ဒတုဲဟြံမာန္ဏီ။

ေမတၱာပေတာံ၊ လအီပေတာံ၊ က႐ုဏာပေတာံ တုဲပႜန္ နာက်ာပေတာံတအ္ဏံ လပုိက္လြိင္နင္မံင္ သၞဴေဍာင္ပကၜတအ္ဂွ္ နဴဂယး တၝဲပႜဳိတ္ အဲဒးစိန္ဂႜက္ ဒးလပုိက္ယ၀ုီ ယုီမံင္ ဿ`ပေတာံ´ ဖအုိတ္ဏံဂွ္ ဗုီလုဪဘ၀အဲ၊ ေကႜင္ကၬဟ္အဲ အရာဆာန္မံင္ `နန္´ ဍာံဍာံတအ္ဂွ္ ဂြံဒွ္အတုိင္မဍာံစၞတ္ မာန္ညိဂွ္ေရာ?။ အဲ ကာလလေဆာ၀္ခ်ပ္မံင္.... ဘ၀အဲ ဒးယုီမံင္ အၾကာသၞဴအျမာဲ `ပေတာံ´ ဏံဂွ္ ေထက္ႀကဳိက္မံင္ ကုဪ ဂႜံႀသဳိဟ္နန္ ညိဏီဟာ? အဲပတိတ္မံင္ျဇဟတ္ ဖုိဟ္ရနန္။ အဲဆလအ္ ဟြံဆုတ္ကေလင္ပုဟ္။ အရ၀္ကေသဲ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ နဴတမ္စုိပ္ေကႝာတ္ သၸတုိင္ခှတုဲ ဇေရင္နန္ႏြံ တၝဲဏံ ဟြံေသင္ေတွ္ တၝဲယး ဒးစုိပ္ေဏာင္ အဲေစွ္စုိတ္။ အဲကာလလေဆာ၀္ ခ်ပ္မံင္...။ တရၜအဲ တုပ္သၞဟ္မံင္ ညံင္ဂႜံင္ပသဲ ကြှပၞတ္ဟာဂွ္။ လအိတ္ဂွ္ ဆုဪေကတ္မာန္ကုီေလ၀္ မြဲေတာဲမြဲဒြန္ ဂြံခံက္တဲကုဪ `နန္´ ဂွ္ ဍေဟာ၀္မံင္ဟြံစုိပ္။

သႝာံတအ္ၿပံင္လွာဲ။ ဒႝာဲတိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ဒွ္မံင္သမၱီ ဿဂႜံႀသဳိဟ္အဲဏီ။ နန္ေကင္ဟုီလ၀္ေသင္ဟာ....၊
``ဿဗြ၀္တိဖအုံ `နန္´ ဂွ္ ပကၜဍာဲဍာဲ လၸပတုိန္စရာဲ၊ တုဲေတွ္ ပတိတ္ဍာ္ရမတ္တုဲ လၸကႜဳင္လ႐ုိအ္မံင္ မြဲႏွမြဲႏွ´´
ဟြံေသင္ပုဟ္နန္။ အဲဟြံထိင္ ဍာ္ရမတ္အဲရပုဟ္။ တၝဲဏံ ပကၜဍာဲဍာဲ၊ ပကၜသႝံင္အရံင္ဍဳီတအ္ အဲဂြံအေခါင္ ပတုိန္စရာဲ `နန္´ဂွ္ ဍာ္ရမတ္အဲ ဒွ္ပှတိ။ အေရ၀္`နန္´ဟုီဂွ္ လၞဳဟ္ဒွ္သက္သှရ `နန္´။ ခ်ဳိန္ခဏဍာ္ရမတ္အဲ ျပဟ္ဒတုံေစွ္မံင္ ဿဗလးတိဖအုံ `နန္´ဂွ္ အဲဂြံမိင္ေကတ္ ရမ်ာင္ကၿမၜ ဖအၜတက္တဲ ကုဪမံင္ျဇဟတ္ကုအဲ။

အဲေဖ်ံလ၀္ သၢဳတ္သြာတ္မြဲရ `နန္´။ နာခႏၶကာယအဲ အခိင္ဒွ္ေဆာံ သၞဳဟ္ယက္ဒဂုဲတုိန္ လတူဗလးအာကာသ ညံင္ဂြဳိအ္ဒွ္ ကမႜိခၬက္ေလာကဂွ္။ အဲလၝာ္ရံင္ဂႜးအာကာသဂွ္ တၝဲဏံ ဗတံဂိတုေပင္နန္။ အဲဗွ္သႝာ `နန္´ ေကြံေကြြံ။

``အယာံမာတ္ ေလာတ္ေစွ္မြဲ၀ါဓ၀္ဂွ္ ဒးဒုင္ဒွ္အာ မႝိဟ္ဇုိင္ေခအ္ေခအ္မြဲဟြံေသင္၊ မြဲလၸာ္ဂွ္ရမ်ာင္ ခအိက္လ႐ုိအ္ယာံ ႏြံမၢး မြဲလၸာ္ဂွ္ ရမ်ာင္ကျမၜ ဖအၜတက္တဲ သဒးႏံြကႜဳင္တြဳဪရ ေကာ´´သူရဇၨ

No comments: