မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Sunday, November 25, 2007

တၝဲဒတုံ႓ှ ဿမၝဳိလ္နဴဂယး

အဲကုဪေဍံတႝဟ္ျခာ
ပမာညံင္ `ဂ´ ကုဪ `ပ´
ေတႝာ၀္၀ံသဟြံေသင္
အယာံမတ္ သၝိေရင္ေကၞင္ဆက္ရ...။

``အဒါတ္ဗက္ဗ်
ေကာန္ဗက္မိမ´´
ဂလာန္မန္တမႜာ
ေတာ္စကာေလပ္မၢး ဒ္ွငၝဳဟ္မးဍဳင္....။


``တုပ္တုပ္ရ´´
ေက်ာ၀္စမ္... ဟုီကႜဳင္ပႜန္ဣယ်
ပေတာံပႝတအ္..
အာကာသေတံကွ္
ထႝဟ္ဍာ္ဟၞဲ ..... ယၞဳမၢး `ၿဗဲ´ ဂူေဖ်ံမံင္
ေလၢာ၀္ေစာ၀္ကွ္ညံင္ကၛင္
ဆဂး ရမ်ာင္ဍာ္ဆင္ ..... ပန္လွင္မံင္ကေတာ၀္အဲ။

ဂေစံမဒေယွ္ဒြက္
ဓနက္လ၀္ဿခ႐ုိင္
ဂေစံအ႐ုိင္တအ္
လယအ္ဟြံဒးဒုင္ ပ၀္တုိန္မံင္သႜဳင္သႜဳင္....။

ဓ၀္ဍာံဒွ္အာစာသ၀္
ဓ၀္႓ုိဟ္လလံ ယဲဟြံဗႜးဏီ
အဲတီ.. ဿဗလးမုကၡ၀ါေဍံ
ဍာ္ရမတ္ `ပေတာံ´
က႐ုဏာ `ပေတာံ´....။

အရာတၞးဂွ္ ဗက္ကၞာတ္ကသအ္
ဒႝာဲဂႜဳဓုီတအ္ ေဍန္ပၞတ္ခေဍက္
လဟုီညံင္ဖုဲကေ၀က္
သဘာ၀တအ္ ေကႜံခႝင္
အ႐ွဳိဏ္တၞိစမံက္ဗက္..
ဿမၝဳိလ္နဴဂယးဂွ္
တၝဲဒတုံမံင္႓ှဣယ်........။

သူရဇၨ

No comments: