မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Friday, November 2, 2007

ဇၞန္ဂလာန္

ဒးလွာဲ ဒးသႜဳင္ပတုိန္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ လညာတ္
ဒးသႜဲလ၀္လၞဳိန္ ဒးကုဪသအးဇၝးမံင္လၞဳိန္ဂွ္ ေစတနာ
သႜဳင္လ၀္ဟြံဂြံ ဒးဖ်၀္လ၀္လၞဳိန္ဂွ္ မာန
ဒးေကတ္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ ခန္လၝတ္
ဒးဂႜာဲလ၀္ဂႜဳိင္ဂႜဳိင္ဂွ္ ဗဟုသုတ
ဂြံတီေကတ္ ခုိဟ္၊ ပေရံ၊ ဂုဏ္၊ ဒုဟ္ မာန္ဂွ္ ပၚပဲါ
ဒးႏြံဗုိန္မံင္ဿကၬဟ္လၞဳိန္ဂွ္ တင္ရန္တၞအ္
ကေဟာံမံင္ေလ၀္ ကေလင္ဂတးဟြံဂြံဂွ္ ေဗႜတ္မွာ
သာသၸအ္ေထာံဟြံဂြံ ဒးစြံလ၀္လၞဳိန္ဂွ္ ဓ၀ိင္
ေလာန္အာတုဲ ကေလင္ေကတ္ဟြံဂြံဂွ္ အခိင္
ေဍာင္ေလ၀္ဇူေထာံဟြံဂြံဏီ ဒးၿဂိပ္ထေဍင္ဗက္မံင္လၞဳိန္ဂွ္ တုိင္ပကၜ


ခ်ဴ - ေကွ္တၞိ

No comments: