မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Friday, November 2, 2007

ဟုီေကာ္မံင္ကုဪလၞဳိန္

ဆာန္ဟုီဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္နဴၿဂဳိဟ္ကတာန္
ဂံံြဆာန္မာန္ဂွ္ ၀ါတ္မံင္ရ
ဆဂး ...
ပၞိက္စုိတ္ေဒံမြဲ ယ၀္ဗေပင္ကုဪမာန္
ပကၜအႀကာကႜအ္ဥဒ်ာန္
ညးကုဪ၀ဲါမွ ဂြံသာယာ
အေခါင္တၞာဒဪ႐ုဲေလ၀္ဟၞဲ
သႜဳင္ေလာန္ေလ၀္ ညးကုတ္ကႝာင္
စုိပ္အခိင္ဟြံရာင္ေလ၀္ ညးဂဗုိင္
ဂ်ဳိင္မံင္ကုီ ပကၜဗုီဏံဂွ္ ေဒံဟြံမိက္စ႐ွ္ဍာံဍာံ ........

ဿၿဂဳိပ္ေဟမာ အႀကာလတုိပ္ဗု
လတူဒုဪဗ်ဳမြဲဒႝာဲ
ေကတ္မၢးဒးဂြံ
ဗက္ရာသှတုဲမွရာင္
ပႜထာင္အတုိင္ပၞိက္စုိတ္ဆႏၵ
ဒွ္ဘ၀ပကၜမြဲေဍာင္
ေကာေဂႜာင္႓ွ္ ဖ်ၜနင္တုဲ ကုဪေဒံစ႐ွ္မၢး ........
ဇၞာပ္စကၠ မဆုဲၿပံင္အာ
ဿကေတာ၀္ေကာ႓ါ
ေကာဆာန္ ေကာဆာန္
ေကာ္ဟုီမံင္ကုဪလၞဳိန္ေဏာင္ .............။

ခ်ဴ - ဗညာခပ္သီ

No comments: