မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Wednesday, October 31, 2007

ဂလာန္ဆက္မိတ္ ကုပရိသာတ္ေကာန္ဂကူ

မၝဳဪရပရိသာတ္ေကာန္ဂကူတံ.....
တၝဲဏံ ပုိယ္ဂြံဆုဪညာတ္ေကတ္ အကာဲအရာ ေလာကဏံတုဲ ဇၞာပ္ညးအဲ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္လ၀္ ဂႜးက၀္ေလာက၀ြံ တုပ္သၞဟ္ကုဪ ကြာန္သၞတ္မြဲရ။ ညးတံဟုီ အေခတ္ ဂေလာဗလာဲေၿဇေယွန္ ဂး။ အလုဪဇကုအဲ ညးမပုိင္ၿပှ ဗႜံက္ဏံေလ၀္ သုီကုဪမအမ္သ၀္တၜ ဒဒွ္ဂႜးက၀္ေလာက တၝဲဏံတုဲ မိက္ဂြံဒုင္စသုိင္ ရွ္သာေခတ္ ဂေလာဗလာဲေၿဇေယွန္ ကုီရ။ ဟုိတ္ဂွ္တုဲ ဒုင္ဂုိင္နိႆဲေကတ္နဲကဲ အႀကာသကအ္ရဲ သကအ္ေလၝာ၀္တုဲ ႓ုိတ္ညာဏ္စုိန္သကုီမာန္ ပတိတ္ၿဇဟတ္တုဲ ပေကာံပေက၀္ ဇၞန္ဂလာန္၊ ဗဟုသုတ၊ ရသ တႝဟ္တႝဟ္တုဲ ႀကက္ပၚပရအ္ ဒုင္စသုိင္ နဒဒွ္စုိတ္ဓာတ္ ႓ုိဟ္တုပ္ကတၜတုပ္အုိတ္စုိအ္...........

1 comment:

Lc said...

Hello from Azores.

http://rotadashortencias.blogspot.com/