မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Monday, November 5, 2007

ဍာ္ရမတ္လုပ္အာအေ၀ါင္ၿဂန္

`ညးမဒးဂႝပ္ကုဪကဗ်မြဲဂွ္ ဂြံအေခါင္ ဂြံသၬဳိက္ဆာန္အာ အာစာကဗ်မၢး ဿေလာကဏအ္ သြက္ဂြံေကတ္ စရာဲ လတူနဴဏအ္ ႏြံမံင္ညိဏီဟာ၊ အာစာကဗ်ဂွ္ သြက္တင္ရန္တၞအ္ညး ဂြံအံင္ဇႝးသၞးဟြံေသင္ သြက္ ညးေလာကတအ္ေလ၀္ ထမံက္ထ႟းဏာ လ်းအရံင္ဘ၀ရေဏာင္ ဗုီဏအ္´ သၞတ္ျဗၜမြဲ ေကင္ဟုီလ၀္ရ။

ပုိယ္တအ္ ေသာ္ဂႜိင္ဂႜိင္ ... လာလာလာလာလာ+++ ၀က္လ၀္ေသႝက္ေလ၀္ တကဲလ၀္ဂႜိင္ ယွာလာလာလာလာ ++++ ဗုိက္ပံင္မှ ဗစာ္လ၀္ဟမိင္ ယွာလာလာလာလာ++++
လေဒါ၀္တၝဲေစင္ေစင္ သၞ၀္တမ္ဆုသဓုံမြဲ သၞတ္ဗႜာဲမြဲဂေကာံ ဒေယွ္ကညာင္ဒၞံင္ ဒြက္ေလဲေလဲရ၊ ဗြဲမကိတ္ညှကုဪ ဒြက္ဏအ္ သတုိင္ (style) ညးတအ္ေလ၀္ ထမံက္ထ႟းမံင္ ဗုီၿပင္ရ၊ ဿပယာံဏအ္ ညးတအ္ညာတ္အာ သၞတ္ၿဗၜမြဲ ဍဳိက္ကႜဳင္မံင္ ကြှလုိန္ဓာတ္ ကာလႀကပ္ကႜဳင္မွ ....
`ဟာ .. ညံင္ကုဪေစွ္ကႜဳင္နဴသြ၀္ ေယန္ဆာဲေကြံရ၊ ဗုဪဟြံဖဲဟုီဂွ္ ဣဏရေဏာင္၊ ယၞဳဂွ္ေလ၀္ ကလင္ရံင္စမ္... ေဒ၀ှဆာန္ ဂး ..၊ ႓ုိတ္လုဪ႓ုိဟ္ႀသဳိဟ္ဂွ္ေရာ´ ညးမြဲပါင္ အဲမြဲပါင္ ဟုီႀကဳီမံင္ လက္သဏ္မိေဒ၀ှဆာန္ရ၊ မတ္ညးတံ သၝှေက်ာ၀္ဗက္အာသၞတ္ၿဗၜဂွ္ ဒုဪကုဪေကႜံအာဿမတ္ရ။
`ညးဂွ္ဂြံဒွ္သၬဳိက္ဆာန္ေဒ၀ှေရာ၊ မိက္ဂြံတီေကြံရ´ ၀င္မန္စတုိန္အေရ၀္မၢး ..
`ဂြံတီေဏာ ဟြံလအ္ရပုဟ္ ရဲတအ္သၸကေမႜာန္တုဲ မင္ေက်ာ၀္ညိကႜာ´ အေရ၀္ယုဂႏၶ၀္ဂွ္ သကအ္ရဲဂမႜဳိင္ ဓုိင္ကေတာ၀္တုဲ ငၝင္မံင္ သုီညးဖအုိတ္ရ။
`အေရ၀္ယုဂွ္ မုေရာ၊ မုယုဟုီဗုီလုဪေရာ၊ ေဒ၀ှဂွ္ အဲေကတ္ကုဪဒုဪဂြံေဏာင္ .. ဟး ဟး ဟး .....´
အေရ၀္ယုဂႏၶ၀္ဏအ္ သကအ္ရဲဂမႜဳိင္ ၿဂဳိင္သၸဗ်ံက္စအုိတ္ရ၊ ယုဂႏၶ၀္ဂွ္ ဒၞာနဴမႝိဟ္တႜဓန ဟြံေသင္ဟာ၊ ဒၞာနဴဥပဓိ ႐ုပ္ဟၞဲဟာ၊ ဒၞာနဴကေမႜာန္ မညိင္တန္ဟၞဲဟာ၊ မုဒွ္ဒွ္ေလ၀္ စုိပ္မြဲတၝဲမၢး ဘ၀ညးေတံေလ၀္ ညံင္ရၜအဓိပၸါယ္ ယၞဳဂွ္ကုီ ဒးလွဳင္ညံင္ဒုဪ မြဲမကုီေဏာင္ဂွ္ ညးေတံပေတွ္လ၀္ရ။
+++++++++++++++++++++

`ေၿပစုိတ္ညိရ ေဒ၀ှ၊ အဲဒုင္မံင္ဂုဏ္ ဟလုိင္ဏအ္ရေတွ္ ေဒ၀ှဟြံမိက္ကလင္ေတွ္ လက္ကရၜ အဲဟြံဟုီရပုဟ္´
` ........................................´
`ဟြံေကာ္ ဟြံဟုီသၢးဂွ္ လၸကုဪဒွ္ညိဏာ၊ လတူေဗွ္ ကုဪအဲဂြံဆက္ေဆာံ ဗုီတမႜာေတံညိဏာ.....´
` ...........................................´
`ေဒ၀ှ ကုဪအေခါင္ဏာ၊ လၸေထဲကုဪအဲဏာ ...´
ရမ်ာင္ `ဏာ´ ဗညာအာဲဆာန္ ဆက္ကႜဳင္မံင္ဂွ္ ေဒါသေဒ၀ှေလ၀္ အသိင္ယအ္ေစွ္အာ သုိက္သုိက္ရ၊ ဍာံဍာံေတံ ဂွ္ ေဒ၀ှေထဲမံင္ကုဪ ဗညာအာဲဆာန္ ဟြံေသင္၊ စုိတ္ဟြံမိပ္သက္သက္ရ၊ ေမတၱာေဒ၀ှ စြံပတန္လ၀္ လတူဗညာအာဲ ဆာန္ဂွ္ ဟြံယအ္နဴေမတၱာ ေကာေဒံ၊ ဟြံဂႜဳိင္နဴေမတၱာသကအ္ရဲ။
`ေဒ၀ှ.. အဲဒးအာရေဏာင္၊ နဴကႜာအဲဂြဳိအ္အာဏီေတွ္ ေဗွ္ဟြံေထဲကုဪအဲပုဟ္ နကုဪအေရ၀္မြဲပါင္ဏအ္ ကုဪအဲ ဂြံမိင္ညိဏာ...´
ေဒ၀ှ မုေလ၀္ဟြံကေလင္ဟုီမြဲသာ္ ဗညာအာဲဆာန္ ဒးအာေကႜာန္စ ဿဍဳင္ေသံေဏာင္ဂွ္ ဟုီလၜမံင္ကုဪေဒ၀ှ မြဲဏွမြဲဏွ၊ ႓ုိန္ဟြံမိက္ကုဪအာေလ၀္ ေဒ၀ှဟြံဂံင္တာဒႝာ၊ ကြှဂႜၜအေဃာအာမံင္တရၜ ဆုဪညာတ္အာဍာ္ကၞာ မိက္ဂြံ သုင္တြဳဪရ၊ နကုဪဇုက္ ယ၀္ရတံင္ၿဂဲဓဇက္လ၀္ ၿဂက္ၿဂက္မၢး အေခါင္သြက္ဂႜၜတအ္ ဂြံသုင္ဍာ္ဂွ္ ဟၞဲရ။ ေဒ၀ှေလ၀္ ပေရာဒဒွ္ ဂေကာံသၝိကၞိန္ ဗညာအာဲဆာန္ တအ္ဟြံတီဟုီဂွ္ တၞာမလၝၜေလ၀္ဟၞဲ၊ ေဒံဗညာ `အံင္မန္´ ဂွ္ အံင္အာ စွ္တန္ နကုဪဂုဏ္ေတၞင္ (Distinctions) မသုန္ဘာသာတုဲ လုပ္လာင္ဂဥဳဲရ။ ခရိတ္ကြးဘာဂဥဳဲမြဲတႜ နကုဪႀသန္လုပ္ မြဲတၝဲမသုန္ႀတၜလၝီဂွ္ ကာလလုဪေလ၀္ ဟြံ႐ုမ္ဂပ္၊ ဍာ္ဂွ္ညာတ္မံင္ဖုိဟ္ ဒၞာနဴဇကုစုဪဒႝာတုဲ တင္ရန္တၞအ္ ညးတအ္ မၵး ၿပဟ္လလုဲအာဂွ္ေလ၀္ ေဒ၀ှ ဟၞဲပၞိက္။
`ေဒ၀ှ သႜးမံင္အေခါင္ရဗညာ၊ ကာလလုဪေလ၀္ အဲေထဲကုဪေဗွ္ ဟြံမာန္ပုဟ္´
ကာလဂွ္မၢး ညး႓ါဏအ္ အီေခၞာမ္တုိန္ ဗြဲမမိပ္ၿမဟ္ လတူဂႜးဍာ္ေမတၱာဏအ္ အရံင္ဟြံၿပံင္၊ ဆက္တုဲ ေက၀္ၿဇဳင္ အာမံင္လၞဳိန္။
+++++++++++++++No comments: