မိပ္ျမဟ္ေက၀္ျဇဳင္ ဒုင္တႜဳင္ရအၜ..... ``သူရဇၨ´´

Wednesday, November 14, 2007

သြက္ေဒံဆာန္ ကဗ်မြဲပုိဒ္

တႝံၿဇဲေလ၀္ကၜ
တႝံ႓ၜသတ္မွ
ဂြံႀကပ္မာန္ဟာ . . . . . ဆာန္။

ဂလ၀္ကုဪကၬဳိင္ထ၀္
ပ၀္ယာန္ဗၵာဲမိအၜ
ဆက္ပကၜ႐ုိဟ္တၝဲ
ဒတဲက၀ၚမာန္မွ
ၿဇဟာန္ညးေကာ္ဟာ .....။

ေဒံ .. ေသၢာံအီေက်၀္
ေကာ ... ပေယ်၀္ကုဪမုက္
ဣဏံဂွ္ဍာ္ .. ဟုမ္
ဣဏံဂွ္ဂေစအ္ .. ဖုမ္ကုဪပႜန္
ဆန္႓န္မာန္မွ
ဆာန္ေဒံဟံြေသင္ .....။

ၿဂိဳဟ္ေကာန္တံၞကုီ
သုီကေရက္ႀသဳိဟ္ေကာ
ဖ်ၜဗစုိပ္တမ္ဇုိင္ေဒံကႜာ
အပ္ၿပာပ္ဇုိန္ဏွင္အာမွ
သတၱိဍာံဟြံေသင္ပုဟ္ .... . ေဒံ။

သြက္ေကာန္ဂကူ
တုိင္ပကၜေသၢာံစုိပ္
အႀကာလတုိပ္အႀကာၿဗဲ
ခံက္တဲညှသာ
႓ုိတ္လုဪေသၝာဲကႜာေလ၀္ .....
စုိတ္ဓာတ္ေပင္ကလုိက္
ကြာ္တုိန္အာမၢး ....
`ေကာ´ ကုဪ `ဆာန္´
`ဆာန္´ ကုဪ ` ေကာ´ .............။


အီေက်၀္

No comments: